Menu

Meta

Referat af Generalforsamling i Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner onsdag den 16. juni 2021.


Velkomst.
Formanden (FM), Gustav Lang, bød velkommen til de ca. 40 fremmødte til årets generalforsamling i Holmens Kirke, ”Ubåden mødelokalet”. FM glædede sig over, at det nu efter en lang coronarelateret pause igen var muligt at afholde et fysisk møde i selskabet. Det nævntes endvidere, at der som noget nyt ville blive afholdt et egentligt foredrag i forlængelse af generalforsamlingen, nemlig Lars Jordts foredrag om Danske Skibe til Alverdens Flåder. Endelig opfordrede han medlemmerne til at ”shoppe” diverse merchandise (manchetknapper, slipsenåle, reversnåle) hos sekretæren i pausen mellem generalforsamlingen og foredraget. Aftenen afsluttes med smørrebrød, øl, snaps og kaffe for de tilmeldte. Herefter påbegyndtes selve generalforsamlingen.
Valg af dirigent.
FM foreslog valg af den erfarne Gunnar Kjems som dirigent. Forslaget blev godkendt med applaus.
Gunnar Kjems takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i h.t. vedtægterne og overlod ordet til FM for næste punkt.
Aflæggelse af selskabets beretning.
FM konstaterede med beklagelse, at det som tidligere nævnt ikke har været muligt at afholde foredrag i selskabet siden 26. februar 2020 som følge af de gældende coronarestriktioner. Bestyrelsen har gennem gentagne primært virtuelle møder fulgt og drøftet situationen løbende og har været meget opmærksom på evt. muligheder, men uden held. Det lykkedes dog 1. juli 2020 at markere udgivelsen af selskabets jubilæumsbog om det danske minevåben, udfærdiget af Finn Linnemann og Tom Wismann, med en vellykket reception på fregatten PEDER SKRAM.
Generalforsamlingen i april 2020 blev først udsat til efteråret 2020 i håb om at den kunne gennemføres ved fysisk tilstedeværelse, men uden held. I stedet blev formandens beretning og regnskabet trykt i tidsskriftets nr. 4/2020 og tilsvarende lagt på selskabets hjemmeside med opfordring til at indsende evt. bemærkninger. Der fremkom imidlertid ingen bemærkninger, hvorfor beretning og regnskab for 2019/20 betragtes som godkendt af medlemmerne.
Tilsvarende var det i 2020 heller ikke muligt at gennemføre den planlagte årlige udflugt til det historiske Karlskrona i Sverige, som er på UNESCOs Verdensarvsliste. Imidlertid gøres et nyt forsøg i år, nemlig 2.-3. september 2021. Museumsinspektør Jakob Seerup, Bornholms Museum og medlem af vores selskabs bestyrelse, er tilrettelægger for udflugten og diverse besøg. Tilmeldingsfrist er (efterfølgende) sat til 1. august 2021. Pris kun 2.000 pr. person.
FM bragte en hilsen fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug, som er i god gænge og i øvrigt gerne modtager besøg og viser frem om tirsdagen.
Selskabets hjemmeside har ikke været coronaramt, snarere tværtimod, idet webmasteren Søren Nørby flittigt har lagt diverse historiske artikler og andre publikationer op på hjemmesiden til glæde for vores medlemmer. FM påskønnede det store arbejde, som Søren har lagt i dette.
FM oplyste, at bestyrelsesmedlem Peder Ellegaard-Larsen pr. oktober 2020 har ønsket at udtræde af selskabets bestyrelse. Som erstatning foreslår bestyrelsen kommandør (p) Lars Gullaksen. Dette vil blive behandlet senere på dagsordenen.
En øm tå er kontingentbetaling. Det kniber stadig med at modtage kontingentet til tiden – og i det hele taget. FM opfordrede kraftigt til, at man husker at indbetale kontingentet til tiden.
Fremlæggelse af selskabets regnskab.
Kassereren, Niels Jacob Priisholm, fik ordet og oplyste at regnskabet, som de foregående år, er udarbejdet af Henrik-Holm Hansen. Det er derefter revideret og godkendt af vore valgte revisorer Gunnar Kjems og Peter Thorning Christensen.
Kassereren viste en række oversigter for hhv., indtægter, udgifter, driftsresultat før finansielle poster, finansielle poster samt årets driftsresultat efter finansielle poster samt selskabets balance.
Et par nedslagspunkter til regnskabet, der bl.a. kan ses i forhold til regnskabet for 2019:
• På indtægtssiden ses kontingentindtægterne at vise en mindre stigning. Det skyldes, at der i forhold til tidligere år i højere grad er betalt kontingent for det efterfølgende år (2021) samt resultatet af den mindre kontingentforøgelse. Selskabet konstaterer dog fortsat en nedgang i medlemstallet. De aktuelle tal ved årsskiftet 2020/2021 var 514 medlemmer (dette er inkl. vores venner fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug). Bestyrelsen har igen i 2020 set sig nødsaget til at sløjfe medlemskabet for op mod 35 medlemmer, der trods flere rykkere ikke har betalt medlemskontingent.
• På udgiftssiden ses, at bestyrelsen fortsat anvender betydelige midler til tilskud til støtte til bogudgivelser mv. I 2020 et markant højere beløb.
• Den ordinære drift før de finansielle poster i 2020 viser som følge af de høje tilskud til bogudgivelser et væsentligt merforbrug, hvilket resulterer i et merforbrug på op mod 165.000 kr.
• Fsva. de finansielle poster ses, at afkastet er faldet samt at kursreguleringer for investeringsbeviser bidrager positivt.
• Ved udgangen af regnskabsåret 2020 ses et markant fald i selskabets aktiver på i forhold til regnskabsåret 2019.
Alt i alt vurderer bestyrelsen Selskabets økonomi som værende sund.
Bestyrelsen opfordrer til, at man husker at betale kontingent rettidigt. Der er inden maj måned anmodet om kontingentbetaling i MHT 4/2020, i forbindelse med nytårshilsenen, MHT 1/2021 samt endelig ved mail/brev i april måned.
Placering af investeringer:
De finansielle markeder er fortsat præget af usikkerhed. Det er derfor bestyrelsens vurdering, at selskabet bør holde sig til den nuværende langsigtede investeringspolitik, hvilket vil sige at fastholde den nuværende kurs, hvor porteføljen er fordelt mellem udenlandske og indenlandske aktier.
NEMTILMELD
Overgangen til anvendelsen af www. Marinehist.NemTilmeld til håndtering af selskabets gennemførelse af medlemsarrangementer som foredrag og udflugter har– og måske særligt gennem den meget usikre tid for afholdelse af arrangementer mv., der er og har været det seneste års tid – vist sin duelighed. Særlige vedr. antal tilmeldte samt håndtering af tilbagebetalinger har det givet et godt overblik over tilmeldte samt lethed i administrationen.
Bestyrelsen ser frem til snart at kunne anvende NemTilmeld på mere normal vis.
NemTilmeld er stedet, hvor man tilmelder sig arrangementer, udflugter samt deltagelse i spisning.
Lars Wismann takkede for fremlæggelsen og bemærkede, at han gerne så flere midler anvendt til selskabets formål frem for at have midler stående uvirksomme. Endvidere ønskede han resultatopgørelsen tilgængelig mindst én uge før og gerne to uger før generalforsamlingen.
Kassereren henledte opmærksomheden på, at kun meget få midler er placeret på bankkonti, samt at selskabet ikke råder over en kassebeholdning. Gunnar Kjems oplyste, at der jf. vedtægterne ikke er krav om udsendelse af regnskab før generalforsamlingen. Kassereren noterede sig imidlertid ønsket og oplyste, at han ikke umiddelbart så nogen hindring for at gøre resultatopgørelsen tilgængelig før generalforsamlingen.

På et spørgsmål om at sikre kontingentbetaling til tiden opfordrede kassereren til, at man evt. anvender pengeinstitutternes betalingsservice.
Fremsatte forslag.
Dirigenten konstaterede, at der ikke med den i vedtægterne fastsatte tidsfrist på 14 dage var indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
Et uændret årligt kontingent for ordinære medlemmer 300 kr, ægtepar 325 kr. og pensionister 225 kr. årligt blev godkendt. Kontingentet blev lettere forhøjet ved sidste års alternative generalforsamling, og den forhøjelse skønnes fortsat hensigtsmæssig, primært henset til de betragtelige udgifter i forbindelse med tilskud til bogudgivelser, specielt jubilæumsbogen om det danske minevåben.
Valg til bestyrelsen.
Jakob Seerup, Søren Nørby, Tom Wismann og Torben Martinsen er alle på valg dette år og er alle villige til genvalg. De opstillede blev genvalgt med applaus. Som erstatning for Peder Ellegaard-Larsen havde bestyrelsen foreslået kommandør Lars Gullaksen som bestyrelsesmedlem. Denne blev valgt med applaus.
Valg af redaktør til Marinehistorisk Tidsskrift.
Tom Wismann blev genvalgt som redaktør med applaus.
Valg af revisor.
Gunnar Kjems og Peter Thorning Christensen blev begge genvalgt med applaus.
Eventuelt.
I.a.b.
Afslutning.
Herefter konstaterede dirigenten at generalforsamlingen havde nået sin afslutning og takkede for hvervet. FM takkede Gunnar Kjems for sin altid meget kompetente håndtering af hvervet, og herefter sluttede generalforsamlingen og ordet overgik til Lars Jordt som foredragsholder.