Menu

Meta

Orlogshistoriske udgivelser

Her findes en række sømilitære bøger og opslagsværker til fri download.

A
Andersen, Chr.I.E., “Bygning Og Indretning Af Flaadens Skibe.”
Arnold-Forster, H. O., “I Kommandotaarnet. Populær Skildring Af En Moderne Søkamp.”
B
Badstue, H., “Søværnets Signalskole 1903-2003.”
Barfod, H., “Vor Flaade i fortid og nutid.” Bind I.
Barfod, H., “Vor Flaade i fortid og nutid.” Bind II.
Barfod, H. “Sømagt og dens indflydelse paa Danmarks historie.”
Barfod, J.H.P., “Endelig – 29. august 1943 – som vi oplevede den.”
Barfod, J.H.P., “Flåden den 29. august 1943.”
Bille, S.A., “Det danske Flag i Middelhavet i Slutningen af det 18de Aarhundrede. Et Bidrag til den danske Marines Historie.”
Blackman, R.V.B., “The World’s Warships.”
Blom, H. J., “Krigstildragelserne i Sjælland 1807.”
Briand de Crevecoeur, E., “Fremstilling vedr. Begivenhederne omkring den 9. April 1940.”
Bruun, Chr., “Niels Juel og hollænderne.”
Bruun, Chr., “Slaget paa Kolberger Heide den 1. Juli 1644 og de derefter følgende Begivenheder. Et Bidrag til den danske og svenske Søkrigshistorie.”
Bundesen, P.C., “Mindeskrift i anledning af hundredaarsdagen for Slaget paa Reden den 2 april 1801.”
C
Centralforeningen for Stampersonel, “Et fleksibelt forsvar for fremtiden.”
Centralforeningen for Stampersonel, “Forsvaret ved Korsvejen. Nye tider, nye opgaver, nyt forsvar.”
Clausen, C., “Navigationens Historie.”
Clemmesen, M.H, “Værnskulturerne og Forsvarspolitikken.”
D
Dahl, K., (red.), “Danmarks Flaade.”
Degenkolv, H., “Den danske flaade 1807-1872. En haandbog.”
Degenkolv, H., “Bidrag til oplysning om flaaden i det 19de aarhundrede.”
Den Parlamentariske Kommission
E
Elbro, H.M., “Ståbi for Søofficere.”
Elling, Chr. og Møller, V.S., ”Holmens Bygningshistorie 1680-1930.”
En Sø-officier, “Østersøes-Eskadren i 1864.”
Engelstoft, L. “Kjøbenhans Stilling og Farer i Sommeren 1700. Et bidrag til den danske land- og søekrigshistorie.”
F
Fakta om Forsvaret.
Feldbæk, O., “Konvoj.”
Fischer, A, “Dagbog ført ombord i Fregatten Nÿmphen fra den 3 Martii 1818 til d 4 Novb.”
Flaadens Stab, “Den udrustede Flaades Virksomhed under Sikringsperioden. Hovedrapport.”
Flaadens Stab, “Den udrustede Flaades Virksomhed under Sikringsperioden. Kronologisk Oversigt over Neutralitetskrænkelser og andre Forhold vedrørende Neutralitetsbevogtningen.”
Flaadens Stab, “Den udrustede Flaades Virksomhed under Sikringsperioden. Assistance Ydet af Marinens Sikringsstyrke i Løbet af Krigen.”
Fleischer, Chr., “Kong Frideric den Femtes Krigs-Artikels-Brev for Land Tjenesten ved Søe Staten.”
Forordning om Couffardi-Skibes og Commis-Fahrernes, samt de octroyerede Compagniers Skibes Flag og Giøsz.” (1748)
Forsvarskommandoen, “Dansk/Engelsk Engelsk/Dansk Militær Ordliste.”
Forsvarskommandoen, “Forsvarets Rolle.”
Forsvarskommandoen, “Rapport fra Udvalget vedrørende forsvarets materiel.”
Forsvarskommandoen, “Rapport fra Udvalget vedrørende forsvarets materiel. Sammenfatning og anbefaling.”
Forsvarsministerens Rådgivnings- og Analysegruppe, “Et Dansk Ubådsvåben.”
Forsvarsministerens Rådgivnings- og Analysegruppe, “Forsvarets rolle i krisestyring.”
Forsvarsministerens Rådgivnings- og Analysegruppe, “Fremtidige konflikttyper og konsekvenser for forsvaret.”
Forsvarsministerens Rådgivnings- og Analysegruppe, “Mulig anvendelse af landbaserede sømålsmissiler i Danmark.”
Forsvarsministerens Rådgivnings- og Analysegruppe, “Rapport om forsvarets fremtidige struktur og størrelse.”
G
Galterup, H., “Kobberstik af et Sejlskib under forskellige Manøvre.”
Garde, H.G., “Den dansk-norske Sømagts Historie 1535-1700.”
Garde, H.G., “Den dansk-norske Sømagts Historie 1700-1814.”
Generalrapport over Begivenhederne omkring den 9′ april 1940.
Generalrapport over Begivenhederne i Søværnet omkring den 29′ August 1943.
Generalrapport for Sikringsstyrken 1939/40.
Giødesen, P. F., “Iver Huitfeldt.”
Grove, G.L., “Til orlogs under De Ruyter. Dagbogsoptegnelser af Hans Svendsen. En dansk sømand i hollandsk tjeneste fra 1665 til 1667.”
H
Hansen, Chr.S., “Søværnet.”
Harboe-Hansen, H., “Standard Flex 300.”
Hartov, S., “Forsvarets fly efter 1945.”
Holck, P., “Kort Rids af Holmens Historie i ældre Tider.”
Holst, O.E, “Holmens seværdigheder.”
Hovgaard, G.W., “Submarine Boats.”
I
J
Jensen, O.L., “THE ROYAL DANISH NAVAL MUSEUM. An introduction to the History of the Royal Danish Navy.”
Johannsen, E.W., “Livsbetingelser i dykkerdragt og undervandsbaad.”
Jordening, B.W., “Katalog over DEN HISTORISKE MODELSAMLING paa Orlogsværftet”
Jungersen, K., “Danmarks Søkrigshistorie. Udarbejdet Til Brug Ved Undervisningen Paa Søværnets Skoler.”
K
L
Lind, H.D., ”Fra kong Frederik den andens tid. Bidrag til den dansk-norske sømagts historie 1559-1588.”
Lind, H. D., “Kong Frederik den Tredjes sømagt. Det dansk-norske søværns historie 1648-1670.”
Lind, H.D. ”Kong Kristian Den Fjerde Og Hans Mænd Paa Bremerholm.”
Lommebogs Rulle over Matroskorpset_1882-1903.
Lund, C.H., “Erindringer fra søværnet.”
Lund, H.C.A., “Søkadet-korpsets historie 1701-1901. Festskrift i anledning af Søkadet-korpsets 200-aars stiftelsesdag.”
Lütken, O., “Søkrigshistoriske Smaating.”
M
Malther, M., “På togt med “Niels Juel” sommeren 1931.”
Marineministeriet, “Beretning fra kommssionen angaaende “GEJSER”-Ulykken den 25. Maj 1923.”
Marineministeriet, “Flaadens virksomhed under Verdenskrigen 1914-1919.”
Marineministeriet, “Haandbog for Undervandsbaadsofficerer.”
Meldgaard, E., (red.), “Torpedobådene af Willemoes Klassen – og historien om de danske søhelte, der har givet navn til bådene.”
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, “Fortegnelse over krigsforliste og krigshavarerede danske skibe. 3. september 1939 –  31. december 1949.”
Muusfeldt, H., “MOBA gennem 25 år.”
Münter, B. “Morning Prayers for the Royal Danish Naval College.”
N
Nyholm, J., “En flaadestation ved Agersøsund.
O
Oldenburg, J.C., “Grundlag for Undervisningen i Søkrigshistorie paa Søofficeersskolen
Orlogsgasten / Lærebog for Orlogsgaster.
Ovesen, S.S. & Kjølsen, F.H., “Klar ved flag og gøs. En ufuldstændig samling af muntre anekdoter og andre beretninger fra Søværnet.”
P
Paludan, J.J., “Kommandør Paludans Erindringer.”
Pontoppidan, F.C., “NIELS JUEL’s rejse til Sydamerika.”
Pløger, H., “Kort beskrivelse af min tid i Søværnet.”
Poulsen,K., “Ørnens Venner, eller Minder om Brave Mænd.”
Probst, N.M., “Dansk Marineflyvning 1911-1998.”
Q
R
Rasmussen, A.H.M., “Maskineriet i Flaadens Skibe. Tekst.”
Raagaard, P, “Peter Raagaards Dagbog 1792-1856.”
S
Scheller, C.F., “Marine-Ordbog. Fransk-Dansk og Dansk-Fransk.”
Schultz, J.H., “Den Danske Marine 1814-1848.” Bind I
Schultz, J.H., “Den Danske Marine 1814-1848.” Bind II
Schultz, J.H., “Den Danske Marine 1814-1848.” Bind III
Schultz, J.H., “Den Danske Marine 1814-1848.” Bind IV
Sehested, T., “Admiral C. T. Sehesteds Saga.”
Skibskendingsbogen I. Orlogsskibe.
Svendsen,K., “Så Til Søs, i kongens Klær.”
Sølieutenant-Selskabet, “Flaade eller Søpoliti.”
Sørensen, J.P., “30 aar paa søen. I sejlskibe og til orlogs. Erindringer.”
Søværnet, “Salut- og Ceremoniel-Reglement for Flaaden.” (1905)
Søværnet, “Flådeplan 1953.”
Søværnet, “Fregatten HERLUF TROLLE F353.”
Søværnet, “Inspektionsskibet THETIS.”
Søværnet, “Korvetten NIELS JUEL F354.”
Søværnet, “Korvetten OLFERT FISCHER F355.”
Søværnet, “Korvetten PETER TORDENSKIOLD F356.”
Søværnet, “Patruljefartøjet FLYVEFISKEN. STANDARD FLEX 300.”
Søværnet, “Søværnsplan 1985-1994.”
Søværnet, “Skibsorganisationsbog for undervandsbåde af TUMLEREN-KLASSEN.”
Søværnet, “Standard Generalrulle og Skibsorganisationsbog for WILLEMOES-klassen (STANDORD – WILM)
Søværnet, “Oplysningsbog For Chefen For Undervandsbådene Narhvalen Nordkaperen.”
Søværnets Havarikommission
Søværnets Materielkommando, “THETIS Class. Patrol Frigate.”
Søværnets Operative Kommando, “BEMANDINGSREGLEMENT for PEDER SKRAM-klassen.”
Søværnets Skibstilsyn, “Maskineriet i flaadens skibe.”
T
Teisen, J., “Rettelser og tilføjelser til T.A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard: Officerer i Den dansk-norske Søetat 1660-1814 og Den danske Søetat 1814-1932. Kbh. 1935.”
Thiess, A., “Marine-minder.”
The Times, “History and encyclopædia of the war. War Atlas.”
Thostrup, S. “København. Før og nu – og aldrig. En billedkavalkade om København inden for voldene og søerne. Bind 8. Holmen og Orlogsværftet.”
Topsøe-Jensen, Th. A., “Det Danske Søofficerskorps 1801-1919.”
Topsøe-Jensen, T.A. og Marquard, E., “Officerer I Den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og Den Danske Søetat 1814-1932.” Bind I. AALBORG-KLOG.
Topsøe-Jensen, T.A. og Marquard, E., “Officerer I Den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og Den Danske Søetat 1814-1932.” Bind II. KLOPPENBORG-ØRSTED.
U
Ukendt forfatter, “Accordspunker fra Gudland.”
Ukendt forfatter, “Byggespecifikation for motortorpedobåden S 195.”
Ukendt forfatter, “Dolphin codes.”
Ukendt forfatter, “Forsvarets Skibskendingsbog.”
Ukendt forfatter, “Gulland 1676. En kort oc udførlig Beskrivelse om den Øe Gulland og hvordan den er til hans Kong. Mayestæt vor Allernaadigste Arrfve Herre under Admiral Juul oc Øffverst Morten Bartoæd offvergangen Den 1. May Anno 1676.”
Ukendt forfatter, “Gutter ombord! Vore Marinesoldater ude og hjemme. Fortalt af menige i Marinen.”
Ukendt forfatter, “Nyholms Seværdigheder.”
Ukendt forfatter, “Siøe-Artikler og Krigs-Rets Instruction.” (1700)
Ukendt forfatter, “Skibbygning og Maskinvæsen ved Orlogsværftet paa Nyholm, Frederiksholm og Dokøen gennem 250 aar 1692 – 6. oktober – 1942.”
Ukendt forfatter, “SØLØVEN-klassen. Linebog.”
Ukendt forfatter, “Søværnets Flyvetjeneste.”
Ukendt forfatter, “Vice-admiral Edouard Suenson.”
V
Vasström, A., “Holmens By. Nyboder og dets beboere – især i nyere tid.”
W
Wandel, C.F., “Nogle livserindringer.”
Wandel, C.F., “Søkrigen i de dansk-norske farvande 1807-14. Fra tabet af flaaden til freden i Kiel.”
Wessel, E., “Orlogsminder. Skildringer og skitser fra danske orlogstogter 1878-1919.”
Wessel-Tolvig, P., (red.), “Flådens oprør. Søværnet den 29. august 1943.”
Westergård, O., “Om kampinformation.”
Westermann, C., “Flaaden fra 9. april til 29. august.”
Wilde, A. “MEMOIRER 1850-1853.”
Winterfeldt, J.B., “Indledning til philosophiske samtaler for unge Søekrigere.”
Winterfeldt, J.B., “Journal fra orlogsskibet Grønland. 1762.”
Winterfeldt, J.B., “Journal fra orlogsskibet København 1757.”
Wismann, T., “Den Danske Flådes Skibe 1860-1990.”
Wismann, T., “Trekroner.”
Wolfhagen, H., “Marine-ordbog.”
X
Y
Z
Zettersten, A., “Svenska Flottans Historia. Alfabetiska register.”
Zettersten, A., “Svenska flottans historia. Bind 3, Åren 1815-1880.”
Æ
Ø
Å
1-10
“1030”, “I den danske Marines Tjeneste ombord paa Vagtskibet “Sjælland”. 1895.”