Menu

Meta

Orlogshistoriske udgivelser

Her findes en række sømilitære bøger og opslagsværker til fri download.

A
Andersen, Chr.I.E., “Bygning Og Indretning Af Flaadens Skibe.” (1906)
Andersen, P., ”Bidrag Til Søartilleriets Historie.” (1909)
Arnold-Forster, H. O., “I Kommandotaarnet. Populær Skildring Af En Moderne Søkamp.” (1893)
B
Badstue, H., “Søværnets Signalskole 1903-2003.”
Barfod, H., “Vor Flaade i fortid og nutid.” Bind I.
Barfod, H., “Vor Flaade i fortid og nutid.” Bind II.
Barfod, H., “Sømagt og dens indflydelse paa Danmarks historie.”
Barfod, J.H.P., “Endelig – 29. august 1943 – som vi oplevede den.”
Barfod, J.H.P., “Flåden den 29. august 1943.”
Barfod, J.H.P., “William E. Wiinstedt. En Marinelæges dagbog i Vestindien og ved Østersøescadren.”
Betænkning afgiven af Kommissionen til Undersøgelse og Overvejelse af Hærens og Flaadens fremtidige Ordning til Regering og Rigsdag. Bind I.
Betænkning afgiven af Kommissionen til Undersøgelse og Overvejelse af Hærens og Flaadens fremtidige Ordning til Regering og Rigsdag. Bind II.
Bille, S.A., “Det danske Flag i Middelhavet i Slutningen af det 18de Aarhundrede. Et Bidrag til den danske Marines Historie.”
Bjerre, T., “Fra Flådens Arkiver. Dannebrog – fra kongebanner til orlogsflag og fane.”
Blackman, R.V.B., “The World’s Warships.” (1955)
Blom, H. J., “Krigstildragelserne i Sjælland 1807.”
Broberg, P., “Foredrag om AIS.” (1997)
Briand de Crevecoeur, E., “Fremstilling vedr. Begivenhederne omkring den 9. April 1940.”
Bruun, Chr., “Niels Juel og hollænderne.”
Bruun, Chr., “Slaget paa Kolberger Heide den 1. Juli 1644 og de derefter følgende Begivenheder. Et Bidrag til den danske og svenske Søkrigshistorie.”
Bundesen, P.C., “Mindeskrift i anledning af hundredaarsdagen for Slaget paa Reden den 2 april 1801.” (1901)
Baagøe, C., m.fl., “To hundrede Træsnit. Tegninger fra Krigen i Danmark 1864.”
C
Centralforeningen for Stampersonel, “Et fleksibelt forsvar for fremtiden.”
Centralforeningen for Stampersonel, “Forsvaret ved Korsvejen. Nye tider, nye opgaver, nyt forsvar.” (1995)
Clausen, C., “Navigationens Historie.”
Clemmesen, M.H, “Værnskulturerne og Forsvarspolitikken.” (1986)
Contract for the building and delivery of a submarine torpedo-boat for the Royal Danish Marine Ministry. (1908)
D
Dahl, K., (red.), “Danmarks Flaade.”
Degenkolv, H., “Bidrag til oplysning om flaaden i det 19de aarhundrede.”
Degenkolv, H., “Den danske flaade 1807-1872. En haandbog.”
Degenkolv, H., “Gammelholm i ældre tid. Med to grundtegninger.” (1895)
Degenkolv, H., “Oplysninger om Orlogsværftet.” (1894)
Degenkolv, H., “Oversigt Over Den Danske Flaade Efter 1807.”
Den Parlamentariske Kommission (Den Af Tinget Under 8. Januar 1948 Nedsatte Kommission I Henhold Til Grundlovens § 45)
Den Sorte Registrant.
E
Elbro, H.M., “Ståbi for Søofficere.”
Elling, Chr. og Møller, V.S., ”Holmens Bygningshistorie 1680-1930.”
En Sø-officier, “Østersøes-Eskadren i 1864.”
Engelstoft, L. “Kjøbenhans Stilling og Farer i Sommeren 1700. Et bidrag til den danske land- og søekrigshistorie.”
F
Fakta om Forsvaret.

Feldbæk, O., “Konvoj.” (1992)
Fischer, A, “Dagbog ført ombord i Fregatten Nÿmphen fra den 3 Martii 1818 til d 4 Novb.”
Flaadens Stab, “Den udrustede Flaades Virksomhed under Sikringsperioden. Hovedrapport.”
Flaadens Stab, “Den udrustede Flaades Virksomhed under Sikringsperioden. Kronologisk Oversigt over Neutralitetskrænkelser og andre Forhold vedrørende Neutralitetsbevogtningen.”
Flaadens Stab, “Den udrustede Flaades Virksomhed under Sikringsperioden. Assistance Ydet af Marinens Sikringsstyrke i Løbet af Krigen.”
“Flåden i Korsør” 1995 – 2007 og “Forsvaret i Korsør” 2008 – 2012.
Fleischer, Chr., “Kong Frideric den Femtes Krigs-Artikels-Brev for Land Tjenesten ved Søe Staten.”
Forordning om Couffardi-Skibes og Commis-Fahrernes, samt de octroyerede Compagniers Skibes Flag og Giøsz.” (1748)
Forsvarsforlig for perioden 1985-2010.
Forsvarskommandoen, “Dansk/Engelsk Engelsk/Dansk Militær Ordliste.”
Forsvarskommandoen, “Facts about Denmark.” (1991)
Forsvarskommandoen, “Forsvarets Rolle.”
Forsvarskommandoen, “Rapport fra Udvalget vedrørende forsvarets materiel.”
Forsvarskommandoen, “Rapport fra Udvalget vedrørende forsvarets materiel. Sammenfatning og anbefaling.”
Forsvarskommissionen af 1988, “Forsvaret i 90′ erne.”
Forsvarsministerens Rådgivnings- og Analysegruppe

Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste, ”Uddrag af debatten om undervandsbåde i dansk forsvar 1982-1985.”
G
Gad, U.H., “Nyere aspekter i krigsskibsbygning.” (1960)
Galterup, H., “Kobberstik af et Sejlskib under forskellige Manøvre.”
Garde, H.G., “Den dansk-norske Sømagts Historie 1535-1700.”
Garde, H.G., “Den dansk-norske Sømagts Historie 1700-1814.”
Garde, H.G., “Efterretninger om den danske og norske Søemagt.” Bind I. (1832)
Garde, H.G., “Efterretninger om den danske og norske Søemagt.” Bind II. (1833)
Garde, H.G., “Efterretninger om den danske og norske Søemagt.” Bind III. (1833)
Garde, H.G., “Efterretninger om den danske og norske Søemagt.” Bind IV. (1835)
Generalrapport over Begivenhederne omkring den 9′ april 1940.
Generalrapport over Begivenhederne i Søværnet omkring den 29′ August 1943.
Generalrapport for Sikringsstyrken 1939/40.
Generalstaben, “Bidrag Til Den Store Nordiske Krigs Historie”.
Generalstaben, “Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50.
Generalstaben, “Hæren ved Danevirke 1864.”
Geodætisk Instituts Generalstabskort. Danmark 1:100000. I. Det Nordlige Jylland (1958).
Geodætisk Instituts Generalstabskort. Danmark 1:100000. II. Det Sydlige Jylland og Fyn (1957).
Geodætisk Instituts Generalstabskort. Danmark 1:100000. III. Øerne øst for Store Bælt (1948).
Giødesen, P. F., “Iver Huitfeldt.” (1885)
Grooss, P., “Søelieutenantselskabet 200 år. 1784 – 1984.”
Grove, G.L., “Til orlogs under De Ruyter. Dagbogsoptegnelser af Hans Svendsen. En dansk sømand i hollandsk tjeneste fra 1665 til 1667.”
H
Hammer, O.C., “Vesterhavsøernes Forsvar i Aaret 1864.”
Hansen, Chr.S., “Søværnet.”
Harboe-Hansen, H., “Standard Flex 300.”
Hartov, S., “Forsvarets fly efter 1945.”
Holck, P., “Afhandling over den historiske modelsamling paa Holmen.”
Holck, P., “Cort Adeler.” (1934)
Holck, P., “Kort Rids af Holmens Historie i ældre Tider.”
Holm, J., “Korvetten Heimdals Togt til de vestindiske Farvande i Aarene 1861 & 1862.”
Holst, O.E, “Holmens seværdigheder.”
Hovgaard, G.W., “Submarine Boats.” (1888)
Haandbog for Søværnet / Håndbog for Søværnet
I
J
Jensen, N.P., “Den skaanske Krig 1675-1679.”
Jensen, O.L., “The ROYAL DANISH NAVAL MUSEUM. An introduction to the History of the Royal Danish Navy.”
Jensen, R., “Orlogsgaster – Ungdomserindringer.”
Johannsen, E.W., “Livsbetingelser i dykkerdragt og undervandsbaad.”
Jordening, B.W., “Katalog over DEN HISTORISKE MODELSAMLING paa Orlogsværftet”
Jungersen, K., “Danmarks Søkrigshistorie. Udarbejdet Til Brug Ved Undervisningen Paa Søværnets Skoler.”
K
Kjølsen, F. H., ”Vort Søværns Hæders- Og Mindedage.” (1942)
Krudttårnet. Søværnet i Frederikshavn.

L
Larsen, A., “Kalmarkrigen. Et bidrag til de Nordiske Rigers Krigshistorie.”
Larsen, K. , ”Vore Orlogsskibe Fra Halvfemserne Til Nu.”
Lind, H.D., ”Fra kong Frederik den andens tid. Bidrag til den dansk-norske sømagts historie 1559-1588.”
Lind, H. D., “Kong Frederik den Tredjes sømagt. Det dansk-norske søværns historie 1648-1670.”
Lind, H.D. ”Kong Kristian Den Fjerde Og Hans Mænd Paa Bremerholm.”
Lommebogs Rulle over Matroskorpset_1882-1903.
Lund, C.H., “Erindringer fra søværnet.”
Lund, H.C.A., “Søkadet-korpsets historie 1701-1901. Festskrift i anledning af Søkadet-korpsets 200-aars stiftelsesdag.”
Lütken, O., “Nordsø-Eskadren og Kampen ved Helgoland d. 9 Mai 1864.”
Lütken, O., “Om Peter Willemoes.”
Lütken, O., “Søkrigshistoriske Smaating.”
Lütken, O., “Vice-admiral Edouard Suenson.”
M
Malther, M., “På togt med “Niels Juel” sommeren 1931.”
Marineministeriet, “Beretning fra kommssionen angaaende “GEJSER”-Ulykken den 25. Maj 1923.”
Marineministeriet, “Flaadens virksomhed under Verdenskrigen 1914-1919.”
Marineministeriet, “Haandbog for Undervandsbaadsofficerer.”
Marineministeriet, “Instruktioner for Tjenesten i Flaadens Skibe.” (1886)
Marineministeriet, “Instructioner og Reglementer for Tiensten paa de Kongelige Skibe.” (1849)
Maritim Kontakt
Meldal, J.S., “Erindringer fra min Tjeneste i den franske marine. Aarene 1852,53 og 54.”
Meldgaard, E., (red.), “Torpedobådene af Willemoes Klassen – og historien om de danske søhelte, der har givet navn til bådene.”
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, “Fortegnelse over krigsforliste og krigshavarerede danske skibe. 3. september 1939 –  31. december 1949.”
Muusfeldt, H., “Flådens Skibe.” (1982)
Muusfeldt, H., “MOBA gennem 25 år.”
Muusfeldt,H. “Søofficersliste 2010.” (Tillæg til Tidsskrift for Søvæsen 2010)
Münter, B. “Morning Prayers for the Royal Danish Naval College.”
N
Nyholm, J., “En flaadestation ved Agersøsund.
O
Oldenburg, J.C., “Grundlag for Undervisningen i Søkrigshistorie paa Søofficeersskolen
Orlogsgasten / Lærebog for Orlogsgaster.
Ovesen, S.S. & Kjølsen, F.H., “Klar ved flag og gøs. En ufuldstændig samling af muntre anekdoter og andre beretninger fra Søværnet.”
P
Paludan, J.J., “Kommandør Paludans Erindringer.”
Parker, G., “Rapport over kampen ved Sjællands Odde.” (1808)
Paulsen, J., “Billeder fra Treaarskrigen.” (1952)
Pontoppidan, F.C., “NIELS JUEL’s rejse til Sydamerika.”
Pløger, H., “Kort beskrivelse af min tid i Søværnet.”
Poulsen,K., “Ørnens Venner, eller Minder om Brave Mænd.”
Probst, N.M., “Dansk Marineflyvning 1911-1998.”
Pürschel, V. & Pürschel, G. B., “Militær Straffelov, bekendtgørelse nr. 262 af 21. juli 1954 af lov nr. 114 af 7. maj 1937 og Militær Retsplejelov, bekendtgørelse nr. 261 af 21. juli 1954 af lov nr. 542 af 4. oktober 1919 om Retsplejen ved Hæren og Søværnet således som disse love er ændrede senest ved lov nr. 123 af 17. april 1957 samt Lov om Talsmænd og Klageadgang for Menige af det Militære Personel, Lov nr. 200 af 11. juni 1954.”
Q
R
Rasmussen, A.H.M., “Maskineriet i Flaadens Skibe. Tekst.”
Reinhard, K., “Kortfattet Haandbog i almindelig Søkrigshistorie.” (1906)
Ræder, J.T., “Danmarks Krigs- og Politiske Historie, fra Krigens Udbrud 1807 til Freden i Jönkjöping den 10de December 1809.”
Raagaard, P, “Peter Raagaards Dagbog 1792-1856.”
S
Schaffalitzky de Muckadell, C., “Haandbog i Nordens Søkrigshistorie.”
Scheller, C.F., “Marine-Ordbog. Fransk-Dansk og Dansk-Fransk.”
Schultz, J.H., “Den Danske Marine 1814-1848.” Bind I
Schultz, J.H., “Den Danske Marine 1814-1848.” Bind II
Schultz, J.H., “Den Danske Marine 1814-1848.” Bind III
Schultz, J.H., “Den Danske Marine 1814-1848.” Bind IV
Sehested, T., “Admiral C. T. Sehesteds Saga.”
Sémenoff, W. “Tsuschima-Slaget. Et minde om Suvarow.”
Skibskendingsbogen I. Orlogsskibe.
Sommer, F.L., “Account of the siege, bombardement and capitulation of Copenhagen in the year 1807.”
Steensen, R.S. (red.), “Flåden gennem 475 år. 1. Del. (1974)
Steensen, R.S. (red.), “Flåden gennem 475 år. 2. Del. (1974)
Steensen, R.S., “Flaadens skibe 1950.”
Svendsen,K., “Så Til Søs, i kongens Klær.”
Sølieutenant-Selskabet, “Flaade eller Søpoliti.”
Sørensen, J., ” Bidrag til Søunderofficerernes og Flaadens Underofficersskolers historie.”
Sørensen, J.P., “30 aar paa søen. I sejlskibe og til orlogs. Erindringer.”
Søværnet, “Salut- og Ceremoniel-Reglement for Flaaden.” (1905)
Søværnet, “Flagreglement og honnørreglement for Søværnet.” (SVN-BST NR. 020) (1970)
Søværnet, “Flådeplan 1953.”
Søværnet, “Flaadelære.” (1935)
Søværnet, “Fregatten HERLUF TROLLE F353.”
Søværnet, “Inspektionsskibet THETIS.”
Søværnet, “Korvetten NIELS JUEL F354.”
Søværnet, “Korvetten OLFERT FISCHER F355.”
Søværnet, “Korvetten PETER TORDENSKIOLD F356.”
Søværnet, “Patruljefartøjet FLYVEFISKEN. STANDARD FLEX 300.”
Søværnet, “Reglement for legemsøvelser i Søværnet.” (1939)
Søværnet, “ROYAL DANISH NAVY. Ships of the Fleet.” (1977)
Søværnet, “Søværnsplan 1985-1994.”
Søværnet, “Skibsorganisationsbog for undervandsbåde af TUMLEREN-KLASSEN.”
Søværnet, “Skitsebog for befalingsmænd i Tumleren klassen.”
Søværnet, “Standard Generalrulle og Skibsorganisationsbog for WILLEMOES-klassen (STANDORD – WILM)
Søværnet, “Oplysningsbog For Chefen For Undervandsbådene Narhvalen Nordkaperen.”
Søværnsorientering
Søværnets Havarikommission
Søværnets Materielkommando, “THETIS Class. Patrol Frigate.”
Søværnets Operative Kommando, “Bemandingsreglement for PEDER SKRAM-klassen.”
Søværnets operative Kommando, “Udvidet dansk og russisk ordliste.” (1971)
Søværnets Skibstilsyn, “Maskineriet i flaadens skibe.”
T
Teisen, J., “Marinens Bibliotek 1765 – 3. januar – 1965.” (1965)
Teisen, J., “Rettelser og tilføjelser til T.A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard: Officerer i Den dansk-norske Søetat 1660-1814 og Den danske Søetat 1814-1932. Kbh. 1935.”
Thiess, A., “Marine-minder.”
The London Gazette, “Sinking of the German Battleship BISMARCK on 27th May, 1941.” Supplement to The London Gazette, the 14th of October, 1947.
The Times, “The future of navies. Great ships or ?”
The Times, “History and encyclopædia of the war. War Atlas.”
Thostrup, S. “København. Før og nu – og aldrig. En billedkavalkade om København inden for voldene og søerne. Bind 8. Holmen og Orlogsværftet.”
Topsøe-Jensen, Th. A., “Det Danske Søofficerskorps 1801-1919.”
Topsøe-Jensen, T.A. og Marquard, E., “Officerer I Den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og Den Danske Søetat 1814-1932.” Bind I. AALBORG-KLOG.
Topsøe-Jensen, T.A. og Marquard, E., “Officerer I Den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og Den Danske Søetat 1814-1932.” Bind II. KLOPPENBORG-ØRSTED.
U
Ukendt forfatter, “Accordspunker fra Gudland.”
Ukendt forfatter, “Auszug eines Schreibens aus Koppenhagen an einen Freund in Altona die hinrichtung der ehemaligen Grafen Joh. Friedrich Struensee und Enewold Brands betreffend. (Leipzig 1772).
Ukendt forfatter, “Byggespecifikation for motortorpedobåden S 195.”
Ukendt forfatter, “Dolphin codes.”
Ukendt forfatter, “Erobringen af Gotland 2. maj 1676.”
Ukendt forfatter, “Forsvarets Skibskendingsbog.”
Ukendt forfatter, “Gulland 1676. En kort oc udførlig Beskrivelse om den Øe Gulland og hvordan den er til hans Kong. Mayestæt vor Allernaadigste Arrfve Herre under Admiral Juul oc Øffverst Morten Bartoæd offvergangen Den 1. May Anno 1676.”
Ukendt forfatter, “Gutter ombord! Vore Marinesoldater ude og hjemme. Fortalt af menige i Marinen.”
Ukendt forfatter, “Maritime navne og udtryk.”
Ukendt forfatter, “Nyholms Seværdigheder.”
Ukendt forfatter, “Siøe-Artikler og Krigs-Rets Instruction.” (1700)
Ukendt forfatter, “Skibbygning og Maskinvæsen ved Orlogsværftet paa Nyholm, Frederiksholm og Dokøen gennem 250 aar 1692 – 6. oktober – 1942.”
Ukendt forfatter, “SØLØVEN-klassen. Linebog.”
Ukendt forfatter, “Søværnets Flyvetjeneste.”
Uldall, J.J, “Hvorledes en betydelig læk stoppes for en kort tid.” (1803)
V
Vasström, A., “Holmens By. Nyboder og dets beboere – især i nyere tid.” (1985)
Vaupell, O., “Den Nordiske Syvaarskrig 1563-1570.” (1891)
Volke, F., “Flådestation København. Holmen” (1987)
W
Wandel, C.F., “Danmark og Barbareskerne 1746-1845.”
Wandel, C.F., “Nogle livserindringer.”
Wandel, C.F., “Søkrigen i de dansk-norske farvande 1807-14. Fra tabet af flaaden til freden i Kiel.”
Wessel, E., “Orlogsminder. Skildringer og skitser fra danske orlogstogter 1878-1919.”
Wessel-Tolvig, P., “Mindehøjen for 2. april 1801.”
Wessel-Tolvig, P., (red.), “Flådens oprør. Søværnet den 29. august 1943.”
Westergård, O., “Om kampinformation.”
Westermann, C., “Flaaden fra 9. april til 29. august.”
Wilde, A. “Memoirer 1850-1853.”
Winterfeldt, J.B., “Indledning til philosophiske samtaler for unge Søekrigere.”
Winterfeldt, J.B., “Journal fra orlogsskibet Grønland. 1762.”
Winterfeldt, J.B., “Journal fra orlogsskibet København 1757.”
Wismann, T., “Den Danske Flådes Skibe 1860-1990.”
Wismann, T., “Trekroner.”
With, C.L., “Lorens Henrich Fiskers Liv og Levnet. Et historisk Bidrag tildels efter utrykte Kilder.” (1891)
With, I.P., “Danske og norske Sø-Heltes Bedrifter fra Aar 1797 til 1813.”
Wolfhagen, H., “Marine-ordbog.”
X
Y
Z
Zettersten, A., “Svenska Flottans Historia. Alfabetiska register.”
Zettersten, A., “Svenska flottans historia. Bind 3, Åren 1815-1880.”
Æ
Ø
Å
“Årlig redegørelse” (Forsvarsministeriets) 1985 – 2006.
1-10
“1030”, “I den danske Marines Tjeneste ombord paa Vagtskibet “Sjælland”. 1895.”