Menu

Meta

Meddelelser fra bestyrelsen

Folketinget vedtog den 12. marts en hastelov, der gør det muligt at fastsætte regler om forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger mv. på grund af frygten for spredning af coronavirus/COVID-19. Det har konsekvenser for afholdelse af generalforsamlinger generelt – også for Marinehistorisk Selskab.

Den 17. marts indførtes forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer. Forbuddet er senere forlænget til og med tirsdag den 14. april 2020. Det vil således kun være muligt at gennemføre fysiske generalforsamlinger med op til 10 deltagere til denne dato. Bestyrelsen har vurderet, at der ikke er mulighed for at afvikle generalforsamlingen uden fysisk deltagelse.

Som udgangspunkt gælder selvfølgelig Selskabets vedtægter, herunder bestemmelser om, hvordan generalforsamlingen skal gennemføres. Marinehistorisk Selskabs bestyrelse har derfor besluttet at udsætte den allerede indkaldt generalforsamling 22. april, 2020 til senere. Bestyrelsen er opmærksom på, at annulleringen af indkaldelsen og fastsættelse af ny dato skal finde sted på samme måde som indkaldelsen, hvilket bl.a. er tilgængeligt på vores hjemmeside.

Bestyrelsen vil søge generalforsamlingen gennemført onsdag d. 10. juni 2020. Bestyrelsen er selvsagt opmærksom på at vedtægterne fastsætter at den Ordinære Generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af maj måned – men den aktuelle situation betragtes af bestyrelsen som “Force Majeure” og det er derfor beklageligvis nødvendigt at handle som her beskrevet. Den kommende Generalforsamling vil blive bekendtgjort her på Marinehistorisk Selskabs hjemmeside, på Facebook og naturligvis også i Marinehistorisk Tidsskrift.

*****

KONTINGENT 2020

HAR DU HUSKET AT BETALE DIT/JERES KONTINGENT FOR FORENINGSÅRET 2020 ?

DU KAN NÅ DET ENDNU 

KONTINGENTET UDGØR I 2020:

BELØBET BEDES BETALT TIL SELSKABETS KONTO 8075 – 1468804 – MED TYDELIG ANGIVELSE AF MEDLEMSNUMMER (SE VENLIGST BAG PÅ MARINEHISTORISK TIDSSKRIDT) SAMT AFSENDER. ALTERNATIVT KAN BELØBET BETALES VIA GIRO: KORTTYPE 72. KREDITOR NR. 86486199.

BETALINGER FRA UDLANDET FORETAGES VED ANVENDELSE AF:

IBAN: DK 488075000148804. BIC-CODE (SWIFT-ADRESSE): SYBDK22

*****

Ny tilmeldingsprocedure til Marinehistorisk Selskabs arrangementer

Marinehistorisk Selskab indfører med virkning fra marts måned 2020 ny tilmeldingsprocedure til selskabets aktiviteter.

Fremadrettet vil tilmelding skulle ske ved anvendelse af Nemtilmeld, der er et web-baseret system.

Det er et enkelt system, hvorigennem relevante oplysninger for både deltagere og arrangører vil være tilgængelige.

Her vil være dels en beskrivelse af arrangement, tid, sted, dels med få indtastninger fra jeres side: medlemsnummer, navn, E-mail, evt. adresse, deltagerantal samt tilkendegivelse om deltagelse i spisning samt betaling. Det giver et hurtigt administrativt overblik, og de personlige oplysninger er alene tilgængelige for få udvalgte i bestyrelsen.

Den nye tilmeldingsprocedure skal bl.a. ses på baggrund af en betydelig stigning i interessen for vore foredrag. I vort nuværende og meget fine samlingssted ”Ubåden” er selskabet underlagt brandmyndighedernes anvisninger og påbud om maksimalt 60 deltagere.

Konsekvensen heraf er, at vi har behov for nøje at kende deltagerantallet og i yderste konsekvens kan være nødsaget til at begrænse adgangen, så det maksimale antal tilstedeværende overholder de fastsatte grænser.

Tilmeldingen vil være bindende, og selskabets medlemmer har altid fortrinsret.

Tilmelding til foredragsaftener/generalforsamling (herunder spisning) vil skulle foretages på følgende link:

Marinehist.nemtilmeld.dk

Er tilmeldingsantallet over den fastsatte begrænsning, sendes meddelelse via SMS om manglende mulighed for at deltage umiddelbart til de, det måtte ramme.