Menu

Meta

Generalforsamling 2023

Hermed indkaldes til Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner’s årlige Generalforsamling, der afholdes onsdag aften den 12. april 2023 kl. 1930 i “Ubåden”, Holmens Kirke.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Marinehistorisk Selskab regnskab 2022

Referat af generalforsamlingen den 12. april 2023

Referent: Finn Wiberg-Jørgensen

Referat fra Marinehistorisk Selskabs Generalforsamling den 12. april 2023

  1. Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Gunnar Kjems som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.

Bestyrelsen har i foreningsåret 2022-23 bestået af:

Gustav Lang, formand

Finn Wiberg-Jørgensen, næstformand

Niels Jacob Priisholm Hansen, kasserer (til 30. september 2022)

Jesper Svendsen (fra 1. oktober 2022, tilforordnet, ej valgt ved generalforsamlingen)

Søren Nørby, webmaster

Sekretær: Lars Jordt (tilforordnet, ej valgt ved generalforsamlingen)

Mødereferent: Lars Rosendahl Christophersen

Marinehistorisk Tidsskrift: Tom Wismann

Turarrangører: Finn Wiberg-Jørgensen og Lars Gullaksen

Poul Grooss

Jakob Seerup

Torben Martinsen

Lars Gullaksen

Bestyrelsen har fungeret i et godt samarbejde med stor arbejdsiver og godt humør. Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder (23/5, 4/10, 30/11 og 22/2) og et sommermøde.

Sommerudflugten 2022 forløb 10. september med Søren Nørby som guide ved en spadseretur fra Langelinie til Nyhavn, mens der blev fortalt om mange af de spændende begivenheder der fandt sted ikke mindst i forbindelse med den tyske besættelse i 1940. Derpå gennemførtes en god frokost på et ”passende, godt sted” i Nyhavn.

Foredragssæsonen 2022-2023 omfattede Poul Grooss’ foredrag 26. oktober om ”Maritime operationer i Arktis under 2. Verdenskrig”. Tom Wismann fortalte 30. november om torpedobådene af KRIEGER-klassen og om de politiske omstændigheder omkring nybygninger på Orlogsværftet midt under krigen og mens Søværnet måtte afgive velfungerende torpedobåde til Tyskland.

Efter jule- og nytårsperioden fortsatte foredragene den 25. januar 2023 med et meget spændende, velgennemført foredrag af kommandørkaptajn Lars Povl Jensen, chef for fregatten ABSALON. Han berettede om personlige erfaringer m.v. fra operationerne i Guinea bugten og deltagelse i NATO øvelser i perioden december 2021 og ind i 2022.

Kontreadmiral Jan Sommerfeldt-Petersen fra Norge kom 22. februar og fortalte om ”Sanitet til søs”. Det blev en virkelig spændende aften, hvor vi fik rigtig meget at vide om de sanitetsuddannelser (eller mangel på samme) der var den norske Flåde og Handelsflåde til del gennem århundreder til i dag. En kolossal udvikling, hele tiden mod det bedre og til i dag, hvor der nu absolut er tale om en professionel håndtering af dette vigtige, ja afgørende element i ethvert skib. Foredragssæsonen sluttede i år med Finn Wiberg-Jørgensens aften den 29. marts, hvor han på sin egen, professionelle og vidende måde fortalte om ”Den Skånske Krig og truslen fra Frankrig”.

Marinehistorisk Tidsskrift opnåede igen – med redaktør Tom Wismann som den afgørende ”arbejdskraft” at udsende 4 numre i perioden – alle med indhold af netop den karakter, vi medlemmer sætter så stor pris på.

Overgangen til NemTilmeld via Selskabets hjemmeside er en succes. Tak til alle medlemmer for at vænne sig til dette ”nye” der i den grad letter alle arbejdsgange for bestyrelsen op til arrangementerne.

Formanden annoncerede at sommerudflugten i 2023 er fastsat til at finde sted tirsdag den 12. september kl. 1030 under overskriften ”Oplev Christiansborg”. Slotsforvalter, orlogskaptajn Ole B. Pedersen er vores turguide og efter det spændende besøg arrangeres frokost i nærheden af slottet.

Til sidst oplyste formanden, at Marinehistorisk Selskab i foreningsåret har ydet økonomiske tilskud til to forfattere vedrørende bogudgivelser (kr. 11000 henholdsvis kr. 6000), et tilskud til ”Selskabet til Kommunikationens Fremme og Bjeskens udbredelse på Holmen” for udgivelse af et jubilæumsskrift (kr. 2500) og endelig til bidrag til Fonden PEDER SKRAM til hjælp vedrørende etablering af en udstilling i Mastekranen på Nyholm der åbnes sidst på foråret 2023 (kr. 30000).

Dette indlæg afsluttede formandsberetningen 2022-2023, som forsamlingen godkendte.

MHS kasserer, Jesper Svendsen, fremlagde og gennemgik regnskabet for 2022.

Regnskabet er revideret og godkendt af de på generalforsamlingen valgte revisorer Gunnar Kjems og Peter Thorning Christensen.

Et link til regnskabet og en oversigt over værdipapirforvaltningen er forud for generalforsamlingen lagt på Selskabets hjemmeside således at alle interesserede på forhånd har kunnet orientere sig om regnskabet.

Kassereren viste en række oversigter for hhv. indtægter, udgifter, driftsresultater for finansielle poster samt årets driftsresultat samt Selskabets balance. Resultatet af driften udviser et underskud på kr. 307903,- der væsentligst skyldes aktiemarkedet i 2022 samt det forhold, at antal medlemmer er faldet til 437.

Resultatopgørelsen for 2022 udviser et beløb på kr. 810.634,- mod kr. 1121.626,- i 2021.

Forsamlingen godkendte regnskabet.

Lars Wismann bemærkede i denne forbindelse, at efter hans opfattelse er der ingen grund til at opfatte Selskabets økonomi som stram, men at Selskabets regnskab fremstår bundsolidt. Han tilføjede at det især er glædeligt at der fandtes rum for at støtte Fonden PEDER SKRAM med kr. 30000,- fordi det er så vigtigt at støtte dette enestående museum i København.

Kassereren oplyste, at der er opnået en aftale med museet ”SKIBENE PÅ HOLMEN” (www.skibenepaaholmen.dk) om, at medlemmer med et eksemplar af Marinehistorisk Tidsskrift med medlemmets navn på label, har gratis adgang til museet ude på Nyholm.

Kassereren orienterede kort om at bestyrelsen har besluttet at anskaffe og ibrugtage et nyt økonomistyringssystem, ”Economics” som på en lang række måder vil lette regnskabsføringen for Selskabet, men især blive til gavn for medlemmerne idet man fremover vil modtage faktura og dermed en behørig kvittering for alle tilmeldinger til Selskabets arrangementer. Kontingenter vil således også blive opkrævet på denne måde – via internettet – hvorfor det er nødvendigt at kassereren har alle medlemmers email-adresse. Har man endnu ikke oplyst denne, bedes alle meddele sin email-adresse til kassereren via email kasserer@marinehist.dk

Der var ikke modtaget forslag fra medlemmer.

Kassereren gennemgik bestyrelsens oplæg vedrørende kontingentforhøjelser samt en forhøjelse af betaling for spisning i f. m. foredragene. Forsamlingen besluttede at kontingenterne herefter er:

          Ordinære medlemmer: kr. 350,-

          Ægtepar: kr. 375,-

          Pensionister: kr. 300,-

Prisen for deltagelse i spisning i f. m. foredrag vil være kr. 150,- fra og med kommende sæson (2023-2024).

Formanden var ikke på valg i år.

Bestyrelsesmedlemmerne Søren Nørby, Tom Wismann og Torben Martinsen blev genvalgt. Jesper Svendsen, Lars Jordt og Jacob Christian Rievers blev af forsamlingen valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

Lars Gullaksen, Lars Rosendahl Christophersen og Jakob Seerup fratræder.

Tom Wismann blev genvalgt som redaktør.

Gunnar Kjems og Peter Thorning Christensen blev genvalgt som revisorer.

  1. Eventuelt.

Formanden oplyste at datoerne for næste sæsons foredrag er fastlagt som følger:

25. oktober 2023

29. november 2023

31. januar 2024

28. februar 2024

20. marts 2024

Generalforsamling 17. april 2024

  1. Afslutning.

Dirigenten takkede for god ro og orden og blev behørigt applauderet af forsamlingen. Derpå afsluttede formanden Generalforsamlingen 2023, idet Gunnar Kjems blev takket for sin indsats også i år.

Herefter fik kontreadmiral (p), direktør Nils Wang ordet. Admiralen gav en times utrolig interessant gennemgang af hvad Naval Team Denmark (www.navalteam.dk) foretager sig, hvad der foregår omkring (også politiske) overvejelser vedrørende nybygningsprogrammer til Søværnet og udenlandske flåder m.v.