Menu

Meta

Persondatapolitik for Marinehistorisk Selskab

Persondatapolitik for Marinehistorisk Selskab
[Udgave 2018-05-25]

Marinehistorisk Selskabs dataansvar
Selskabet behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der kort redegør for, hvordan vi håndterer dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Marinehistorisk Selskabs (MHS) bestyrelse er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson:
Marinehistorisk Selskabs formand, Gustav Lang
Postadresse: Bymose Park 6, 3200 Helsinge
CVR: 32791484
Mail: langgustav@gmail.com
Website: www.marinehist.dk

Behandling af personoplysninger
MHS behandler følgende personoplysninger:
1. Medlemsoplysninger:
a. Almindelige personoplysninger:
i. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, e-mailadresse.
b. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
i. Ingen.
2. Oplysninger om lønnede medarbejdere (redaktør, forretningsfører, m.fl.):
a. Almindelige personoplysninger:
i. Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
ii. Andre oplysninger om tillidsposter eller andre hverv i relation til selskabet og bankkontonummer
b. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
i. CPR-nummer.

Dataindsamling
MHS får oplysningerne fra dig.
I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
• Offentlige myndigheder, fx nødvendige skatteoplysninger for ansatte ved udbetaling af løn.

Selskabets formål med behandling af dine personoplysninger
MHS behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er eksempelvis:
• Selskabets berettigede og legitime interesser i at behandle dine oplysninger.
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig.
• Behandling efter lovkrav.
• Behandling med samtykke.
Formålene:
1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:
a. Selskabets medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
b. Som led i selskabets medlemsarrangementer og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.
c. Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.
d. Administration af din relation til os.
2. Formål med behandling af oplysninger på lønnede medarbejdere:
a. Håndtering af lønnede medarbejderes hverv og pligter i selskabet.
b. Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser.
c. Opfyldelse af lovkrav.
d. Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende.
e. Administration af din relation til os.

Selskabet behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
• Udøvelse af medlemsaktivitet, herunder udfærdigelse af tilmeldingslister til medlemsarrangementer.
• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til Marinehistorisk Selskabs love mv., herunder i forhold til generalforsamling.
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent mv.
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af selskabet.
• Bevaring af anonymiserede medlemsoplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.
Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Videregivelse af dine personoplysninger
• Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.
• Der sker videregivelse af oplysninger om lønnede medarbejdere i relevant omfang til offentlige myndigheder (fx i forbindelse med lønudbetaling).
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af selskabet eller som lønnet medarbejder:
Medlemmer:
Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af selskabet.
Lønnede medarbejdere:
Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Bogføringsbilag, herunder fx lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.
• Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav.
Vi opbevarer dog anonymiserede oplysninger om såvel medlemmer som lønnede medarbejdere til statistik og lignende, og så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
• Retten til indsigt i egne personoplysninger.
• Retten til berigtigelse.
• Retten til sletning.
• Retten til begrænsning af behandling.
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
• Retten til indsigelse.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du fx. henvender dig med anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx. Datatilsynet.

Revision af Persondatapolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i persondatapolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på MHS webside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.