Menu

Meta

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR SELSKABET MARINEHISTORISK SELSKAB/ ORLOGSMUSEETS VENNER

 1

Selskabet, som har hjemsted i København, har til formål at fremme interessen for primært den danske marines historie gennem de nedenfor anførte aktiviteter. Sekundært som interesseorganisation bl.a. i forhold til Kulturministeriet.

Herunder har selskabet til opgave at:

Som medlemmer kan optages personer, firmaer, foreninger og institutioner, der ønsker at støtte selskabets formål.

Medlemskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Der kan fastsættes særligt kontingent for ægtepar, firmaer, foreninger og institutioner.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Medlemskab ophører ved udmeldelse, eller hvis forfaldent kontingent ikke er betalt efter påkrav.

Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer samt 1 suppleant, der alle vælges på en generalforsamling med en valgperiode på 2 år, og således at mindst 4 medlemmer er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer, redaktør samt web-master.

Bestyrelsen indkaldes, når formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Der tages referat af bestyrelsens møder som rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne. Formand og sekretær opretholder arkiv over bestyrelsens korrespondance.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel, normalt via selskabets hjemmeside samt i Marinehistorisk Tidsskrift.

Forslag skal være indsendt til sekretæren og formanden senest den 1. februar. Evt. forslag uploades på selskabet hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen skal som minimum indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af selskabets beretning
  3. Forelæggelse af selskabets regnskab for det forgangne år, herunder eventuelle fondsregnskaber samt budget for næstfølgende år.
  4. Fremsatte forslag
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer

Beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpelt flertal, jfr. dog § 9 og § 10. På generalforsamlingen kan kun afgives stemmer af medlemmer, som møder personligt.

Ekstraordinær generalforsamling kan med angivelse af dagsorden og med 14 dages varsel indkaldes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig begæring fremsat af mindst 25 medlemmer. Generalforsamlingen skal finde sted senest 6 uger efter begæringens fremsættelse.

Selskabet tegnes ved underskrift af formanden og kassereren eller af formanden respektive næstformanden tillige med 3 bestyrelsesmedlemmer.

Efter formandens bestemmelse kan kassereren dog tegne alene for udgifterne vedrørende den daglige drift.

Revision af selskabets regnskaber foretages af to af generalforsamlingen valgte medlemmer.

Beslutning om fremsatte forslag til vedtægtsændringer kan kun træffes på den ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Beslutning om ophævelse af selskabet kan kun træffes på en generalforsamling med deltagelse af mindst 1/3 af selskabets medlemmer og såfremt beslutningen vedtages med 2/3 stemmeflertal.

Hvis ikke mindst 1/3 af medlemmerne er til stede, skal en ny generalforsamling indkaldes til afholdelse senest 6 uger derefter, og beslutninger kan da træffes med 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte.

Med simpelt flertal tager generalforsamlingen stilling til, hvorledes selskabets eventuelle formue skal disponeres.

Vedtægterne er revideret på selskabets ordinære generalforsamling den 17. april 2024

Gustav Lang, formand

Finn Wiberg-Jørgensen, næstformand