Menu

Meta

Det orlogshistoriske bibliotek

Her findes en række militære bøger, tidsskrifter og opslagsværker til fri download.

Ordbøger og opslagsværker

Skibsjournaler og rejsebreve fra flådens enheder

Tidsskrifter

Upublicerede erindringer

A
Alkil, N., “Besættelsestidens fakta. Dokumentarisk haandbog med henblik paa lovene af 1945 om landsskadelig virksomhed m.v.”. 2. BIND. (1946)
Allin, L.-E. v., “Fall Weserübung. Planer – dokumenter – kort.” (1983)
Alsing, F., “Søværnets Officersskole 275 År. Søværnets Officersuddannelse 1951-76.” (1976)
A naval officer, “”Break! How the British seamen prepare for war.” (1914)
Andersen, Chr.I.E., “Bygning Og Indretning Af Flaadens Skibe.” (1906)
Andersen, N.E., “Undervandsbåden SPÆKHUGGEREN 1957-1989.” (1992)
Andersen, P., ”Bidrag Til Søartilleriets Historie.” (1909)
Anderson, R.C., “Naval Wars In The Baltic During The Sailing-Ship Epoch 1522-1850.” (1910)
Anonsen, S., “Slaget ved Lyngør den 6. og 7. juli 1812.” (1961)
“Arbejdsgruppen 9. April”, “De militære begivenheder den 9. april 1940.” (1993)
Arnold-Forster, H. O., “I Kommandotaarnet. Populær Skildring Af En Moderne Søkamp.” (1893)
Arvedlund, M.H., “Danmarks forsvarspolitik 1922-1940.” (1996)
Atlantsammenslutningen, “NATO og det nye Europa. NATO’s nye strategi vedtaget 7-8 november 1991.” (1992)
Atlantsammenslutningen, “NATO og det nye Europa. Partnerskab for Fred, 10.-11.januar 1994.” (1994)
Atlantsammenslutningen, “NATO og det nye Europa. Rom-deklarationen 7.-8. november 1991.” (1991)
B
Bachmann, V., “25 raske sømandssange.”
Badstue, H., “Søværnets Signalskole 1903-2003.”
Bang, P.K., “Landtoninger udført på Kadettogt.” (1809-11)
Barfod, H., “Vor Flaade i fortid og nutid.” Bind I.
Barfod, H., “Vor Flaade i fortid og nutid.” Bind II.
Barfod, H., “Sømagt og dens indflydelse paa Danmarks historie.” (1936)
Barfod, J.H.P., “Endelig – 29. august 1943 – som vi oplevede den.”
Barfod, J.H.P., “Flåden den 29. august 1943.”
Barfod, J.H.P., “Niels Juel. Liv og gerning.” (1977)
Barfod, J.H.P., “William E. Wiinstedt. En Marinelæges dagbog i Vestindien og ved Østersøescadren.”
Bastrup, Chr.G., “Flaaden.” (1940)
Bauer, R.W.: “Beskrivelse af Orlogsværftet 1862 med senere tillæg (af ca. 1870).”
Bauer, R.W.: “Beskrivelse af Orlogsværftet 1862. Tillæg. Planer.”
Beretning fra den af Forsvarsministeren den 5. april 1991 nedsatte Styringsgruppe vedrørende flyvevåbnet, “Plan For Tilpasning Af Flyvevåbnets Struktur.” (1992)
Berg, L., “Den danske Søkrigshistories vigtigste Begivenheder. Trykt som Manuskript til Brug ved den historiske Underviisning paa Søcadet-Academiet.” (1856)
Betænkning afgiven af Kommissionen til Undersøgelse og Overvejelse af Hærens og Flaadens fremtidige Ordning til Regering og Rigsdag. Bind I.
Betænkning afgiven af Kommissionen til Undersøgelse og Overvejelse af Hærens og Flaadens fremtidige Ordning til Regering og Rigsdag. Bind II.
Bille, M., “Beqvem Skibs-Journal-Bog, (i Steentryk) dens Indretning og Brug.” (1837)
Bille, S.A., “Beretning om Corvetten Galathea’s Reise omkring Jorden i 1845, 46 og 47.” Første Deel. (1849)
Bille, S.A., “Beretning om Corvetten Galathea’s Reise omkring Jorden i 1845, 46 og 47.” Anden Deel. (1850)
Bille, S.A., “Beretning om Corvetten Galathea’s Reise omkring Jorden i 1845, 46 og 47.” Tredie Deel. (1851)
Bille, S.A., “Det danske Flag i Middelhavet i Slutningen af det 18de Aarhundrede. Et Bidrag til den danske Marines Historie.” (1840)
Bjerg, H.C., “200 år. Rigets Flag på batteriet Sixtus. 1788 – 15.8 – 1988.” (1988)
Bjerre, T., “Fra Flådens Arkiver. Dannebrog – fra kongebanner til orlogsflag og fane.”
Bjerre, Th. “Søtransportvæsenet under Kaptajn Tegner’s Ledelse 1848 – 49 & 50 – 51.” (1942)
Bjerre, Th. “Søtransportvæsenet 1864.” (1942)
Blackman, R.V.B., “The World’s Warships.” (1955)
Blom, H. J., “Krigstildragelserne i Sjælland 1807.”
Boesen, G., “Christian Den Femtes Rosenborgtapeter Fra Den Skaanske Krig.” (1949)
Bonde-Nielsen, I, Bøgvad, J., og Børresen. T. “Norske matrosers deltagelse i Slaget på Københavns Red 2. april 1801” (2019)
Borch, E., “Træk af Søminens historie. Fra 1583 til 1945.”
Borg, E., “Den Danske Marines Uniformer Gennem Tre Århundreder.” (1974)
Borring, E., “Livet ombord. Danske orlogstogter til Vestindien 1755-1807.” (Speciale 1998)
Boye, T., ”Kampen ved Sjællands Odde 22. marts 1808.” (1969)
Bredt, A., “Weyers Taschenbuch Der Kriegsflotten. Jahrgang 1940. (1940)
Broberg, P., “Foredrag om AIS.” (1997)
Briand de Crevecoeur, E., “Fremstilling vedr. Begivenhederne omkring den 9. April 1940.”
Briand de Crevecoeur, E., “Herluf Trolle. Kongens admiral og Herlufsholms Skoles stifter.” (1959)
Briand de Crevecoeur, E., “Iver Huitfeldt. Hans Liv og Daad.” (1947)
Briand de Crevecoeur, E., “Olfert Fischer. Københavns Modige Forsvarer.” (1944)
Briand de Crevecoeur, E., “Peder Skram. Danmarks vovehals.” (1950)
Bruun, Chr., “Niels Juel og hollænderne.” (1871)
Bruun, Chr., “Slaget paa Kolberger Heide den 1. Juli 1644 og de derefter følgende Begivenheder. Et Bidrag til den danske og svenske Søkrigshistorie.” (1879)
Buchan, J., ”Slaget Ved Jylland. Officiel Beretning.” (1916)
Bundesen, P.C., “Mindeskrift i anledning af hundredaarsdagen for Slaget paa Reden den 2 april 1801.” (1901)
Børresen, J., ”Den Russisk-Japanske Krig.” (1905)
Baagøe, C., m.fl., “To hundrede Træsnit. Tegninger fra Krigen i Danmark 1864.”
C
Carstensen, Wm., “Paa togt med russere.” (1884)
Centralforeningen for Stampersonel, “Et fleksibelt forsvar for fremtiden.”
Centralforeningen for Stampersonel, “Forsvaret ved Korsvejen. Nye tider, nye opgaver, nyt forsvar.” (1995)
Chefen For Søofficersskolen, ”Instruks For Søkadetterne.” (1897)
Chefen For Søofficersskolen, ”Instruks For Søkadetterne.” (1905)
Chefen for Søværnskommandoen, “Dansk Militærpolitik.” (1938)
Christensen, V. m.fl., “Mindeskrift I Anledning Af 250-Aarsdagen For Stormen Paa København 10-11. Februar 1659.” (1909)
Christian 4., “Skibs Artickle, som Wi Christian den Fierde … naadigt haffue ladit forfatte, huor effter alle vore Skibs Høffuidsmænd oc Capitener med vore Skibe oc Folck sig paa deris Reyse endeligen skulle haffue at rætte oc forholde” (1625)
Clausen, C., “Navigationens Historie.”
Clemmesen, M.H., “Nedslidningen. Udvalgte kildeklip om danskerne og deres neutralitetsforsvar under 1. Verdenskrig.” (2007)
Clemmesen, M.H., “The Danish armed forces 1909-1918. Between politicians and strategic reality.” (2007)
Clemmesen, M.H, “Værnskulturerne og Forsvarspolitikken.” (1986)
Contract for the building and delivery of a submarine torpedo-boat for the Royal Danish Marine Ministry. (1908)
D
Dahl, E.M., “Søe-Lieutenant-Selskabet 1784-1934.” (1934)
Dahl, K., (red.), “Danmarks Flaade.” (1934)
Dahl, K., “Lærebog i sømandskab.” (1940)
De af Folketinget valgte Statsrevisorer, “Beretning om tab som følge af uheld med to undervandsbåde.” (1982)
Degenkolv, H., “Bidrag til oplysning om flaaden i det 19de aarhundrede.”
Degenkolv, H., “Gammelholm i ældre tid. Med to grundtegninger.” (1895)
Degenkolv, H., “Oplysninger om Orlogsværftet.” (1894)
Degenkolv, H., “Oversigt Over Den Danske Flaade Efter 1807.”
Den Parlamentariske Kommission (Den Af Tinget Under 8. Januar 1948 Nedsatte Kommission I Henhold Til Grundlovens § 45)
Dislokationen under Sikringsstyrken 2/8 1914 – 31/3 1919.
Dumreicher, C., “Genforeningen 1920.” (1920)
Duncker, A., ”Authentischer Bericht über das Land- und Seetreffen bei Eckernförde am 5. April 1849.” (1849)
Duntzfelt, E. ”Beretning om Pandserbatteriet ”Rolf Krake”s Virksomhed under Felttoget 1864.” (1865)
E
Eidem, O., & Lütken, O., ”Vor Sømagts Historie. En Populærhistorisk Fremstilling paa Grundlag af J.C. Tuxens Den Dansk-Norske Sømagts Historie.”
Elbro, H.M., “Ståbi for Søofficere.”
Elling, Chr. og Møller, V.S., ”Holmens Bygningshistorie 1680-1930.”
En Sø-officier, “Østersøes-Eskadren i 1864.”
Engelstoft, L. “Kjøbenhans Stilling og Farer i Sommeren 1700. Et bidrag til den danske land- og søekrigshistorie.”
F
Feldbæk, O., “Konvoj.” (1992)
Flaadens Stab, “Den udrustede Flaades Virksomhed under Sikringsperioden. Hovedrapport.”
Flaadens Stab, “Den udrustede Flaades Virksomhed under Sikringsperioden. Kronologisk Oversigt over Neutralitetskrænkelser og andre Forhold vedrørende Neutralitetsbevogtningen.”
Flaadens Stab, “Den udrustede Flaades Virksomhed under Sikringsperioden. Assistance Ydet af Marinens Sikringsstyrke i Løbet af Krigen.”
Fleischer, Chr., “Kong Frideric den Femtes Krigs-Artikels-Brev for Land Tjenesten ved Søe Staten.”
Flådestation Korsør, “Flådehavn i Korsør i 25 år. 2. maj 1985.” (1985)
FMT, ”FMT Historie. Opbygningen af Forsvarets Materieltjeneste.” (2007)
Folketinget, ”Beretning afgivet af Kommissionsdomstolen af 11. oktober 1982 vedrørende Harpoon-missilulykken den 6. september 1982 / Kommissionsdomstolen af 11. Oktober 1982.” København 1983.
Folketinget, “Beretning afgivet af Kommissionsdomstolen af 9. juli 1984 vedrørende Harpoon-missilulykken den 6. september 1982.”
Foreningen for National Kunst, ”Fortegnelse over arbejder af maleren Chr. Mølsted og andre danske kunstnere.” (1935)
Forordning om Couffardi-Skibes og Commis-Fahrernes, samt de octroyerede Compagniers Skibes Flag og Giøsz.” (1748)
Forsvaret i samfundet
Forsvarets Efterretningstjeneste, “Warszawapagtens aggressionsmuligheder mod dansk område.” (1980)
Forsvarets Efterretningstjeneste, “Warszawapagtens aggressionsmuligheder mod dansk område.” (1983)
Forsvarets Efterretningstjeneste, “Warszawapagtens aggressionsmuligheder mod dansk område.” (1986)
Forsvarets langtidsplanlægnings-serie
Forsvarschefen, “Truslen mod Danmark.” (1988)
Forsvarsforlig for perioden 1985-2010
Forsvarskommandoen, ”Ceremoniel i Forsvaret.” (FKOBST 202-4) (1994)
Forsvarskommandoen, “Et forsvar for fremtiden – på vej mod år 2000.” (1996)
Forsvarskommandoen, “Facts about Denmark.” (1991)
Forsvarskommandoen, “Facts about Denmark.” (1999)
Forsvarskommandoen, “Forsvarets Rolle.”
Forsvarskommandoen, “Plan for Forsvarets virksomhed 1984.”
Forsvarskommandoen, “Rapport fra Udvalget vedrørende forsvarets materiel.”
Forsvarskommandoen, “Rapport fra Udvalget vedrørende forsvarets materiel. Sammenfatning og anbefaling.”
Forsvarskommandoen, “Ved forenede kræfter. Forsvarets øverste militære ledelse. Forsvarschefsembedet og forsvarets udvikling 1950 -2000.” (2000)
Forsvarskommissionen af 1988, “Forsvaret i 90′ erne.”
Forsvarsministeriet, “Beretning fra Forsvarskommissionen af 1969.” (1972)
Forsvarsministeriet, “Plan for udflytning fra Holmen.” (1989)
Forsvarsministeriet, “Plan for udflytning fra Holmen. Bilag.” (1989)
Forsvarsministerens Rådgivnings- og Analysegruppe

Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste, ”Uddrag af debatten om undervandsbåde i dansk forsvar 1982-1985.”
Foss, H. E., “Søofficers-Foreningen gennem Hundrede Aar. 1859-1959.”
Frit Danmark., ”29. august 1943. Hvad der gik forud, – hvad der fulgte efter.” (1943)
G
Gad, U.H., “Nyere aspekter i krigsskibsbygning.” (1960)
Galterup, H., “Kobberstik af et Sejlskib under forskellige Manøvre.”
Garde, H.G., “Den dansk-norske Sømagts Historie 1535-1700.”
Garde, H.G., “Den dansk-norske Sømagts Historie 1700-1814.”
Garde, H.G., “Efterretninger om den danske og norske Søemagt.” Bind I. (1832)
Garde, H.G., “Efterretninger om den danske og norske Søemagt.” Bind II. (1833)
Garde, H.G., “Efterretninger om den danske og norske Søemagt.” Bind III. (1833)
Garde, H.G., “Efterretninger om den danske og norske Søemagt.” Bind IV. (1835)
Garde, H.F., “Paa Orlogstogt til Vestindien for 100 Aar siden.” (1962)
Generalrapport over Begivenhederne omkring den 9′ april 1940.
Generalrapport over begivenhederne i Søværnet under den tyske Besættelse i tiden fra den 9’ april 1940 til den 29’ august 1943
Generalrapport over Begivenhederne i Søværnet omkring den 29′ August 1943.
Generalrapport for Sikringsstyrken 1939/40.
Generalstaben, “Bidrag Til Den Store Nordiske Krigs Historie.”
Generalstaben, “Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50.”
Generalstaben, “Den dansk-tydske Krig 1864.”

Generalstaben, “Hæren ved Danevirke 1864.”
Geodætisk Instituts Generalstabskort. Danmark 1:100000. I. Det Nordlige Jylland (1958).
Geodætisk Instituts Generalstabskort. Danmark 1:100000. II. Det Sydlige Jylland og Fyn (1957).
Geodætisk Instituts Generalstabskort. Danmark 1:100000. III. Øerne øst for Store Bælt (1948).
Giødesen, P.F., “Iver Huitfeldt.” (1885)
Giødesen, P.F., “Mindeskrift om Henrik Gerner. Flaadens Fabrikmester, 1772-1787.”
Grandjean, H., “En Selvbiografi af Kontra-Admiral Andreas Schifter.” (1903)
Grandjean, L.E., “Frederik IIs søret – Et erhvervshistorisk kulturbillede fra 1561.” (1946)
Grandjean, L.J., “Søkortets Stednavne.” (1945)
Grooss, P., “Søelieutenantselskabet 200 år. 1784 – 1984.”
Grossen Generalstabe, “Der Deutsch-Dänische Krieg 1864.” Bind II. (1887)
Grove, G.L., “Til orlogs under De Ruyter. Dagbogsoptegnelser af Hans Svendsen. En dansk sømand i hollandsk tjeneste fra 1665 til 1667.”
Grove, P., “C. W. Eckersberg’s billeder af krigsskibe og tegninger til gallionsfigurer.” (1919)
H
Hammer, O.C., “Vesterhavsøernes Forsvar i Aaret 1864.”
Hammer, R., “Kaptajnløjtnant O.C. Hammer. En Livsskildring.” (1928)
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, ”Søhistorisk billedbog.” (1967)
Handelsministeriet, “Samlinger af Søforklaringer over Krigsforliste Danske Skibe i aarene 1914-1918.” (1921)
Hansen, P., “Kampen om Amalienborg 19. september 1944.” (1945)
Hansen, P., “Kongen. Strejflys over Frederik den Niendes Barndom, Ungdom og Manddom.” (1947)
Hansen, V., “En Dansk Søofficer. Kontreadmiral Victor Hansens Minder.” (1927)
Hansen, V., “Vore Søhelte. Historiske Fortællinger.” (1898)
Harboe-Hansen, H., “Standard Flex 300.”
Hartov, S., “Forsvarets fly efter 1945.” (1995)
Hase, G. v., “De to hvide nationer. En tysk søofficers erindringer.” (1935)
Heiberg, C. V. Th., “Nordsøslaget den 31. Maj 1916. Beskrivelse af slaget paa grundlag af de officielle engelske og tyske beretninger.” (1918)
Helk, N., “Velkommen til Søværnets Officersskole.”
Hellssen, H., “Flaget.” (1941)
Helms, A., “I engelsk tjeneste.” (1985)
Helms, A., “Min tid som Commander Allied Forces Baltic Approaches (COMBALTAP) 1970 – 1975.”
Helstrup, S., “Truslen mod Danmark. Regeringen og de militære chefers trusselsopfattelse 1938-40.” (2000)
Hertz, H.V, “Vink for subalterne Officerer ved Udførelsen af den daglige Tjeneste ombord.” (1912)
Hillingsø, K.G.H., “Dansk Forsvarsplanlægning.” (1989)
Hindrichsen, P., “Efterretning om Fegtningen ved Kjøge den 29 August 1807 samt et par Forslag Landværnet angaaende.” (1807)
Hofman, Tycho de, “Historiske Efterretninger om velfortiente Danske Adelsmænd, med deres Stamme-Tavler og Portraiter.” Bind 1. (1777-79)
Holck, P., “Den historiske modelsamling paa Holmen.” (1939)
Holck, P., “Afhandling over den historiske modelsamling paa Holmen.”
Holck, P., “Cort Adeler.” (1934)
Holck, P., “Kort Rids af Holmens Historie i ældre Tider.”
Holm, J., “Korvetten Heimdals Togt til de vestindiske Farvande i Aarene 1861 & 1862.”
Holst, O.E, “Holmens seværdigheder.”
Holst, E.W., “Kadetarbejde om navigation.” (1824)
Holzhauer, E., “Das Volk in Waffen. Die Flotte Band 2.” (1913)
Honnens de Lichtenberg, “Rapport over Rejse til Hannover vedrørende Undersøgelser angaaende Tordenskiolds Dødssted.”
Hovgaard, G.W., “Naval Strategy in a War Between England and Germany.” (1911)
Hovgaard, G.W., ”Structural design of warships.” (1915)
Hovgaard, G.W., “Submarine Boats.” (1888)
Hovgaard, W., “The Fate of the Russian Ships at Tsushima from a Naval Constructor’s Point of View.” (1908)
Hovgaard, G.W., ”The motion of submarine boats in the vertical plane.” (1901)
Haagerup, N.J., “NATOs fremtid og dansk sikkerhedspolitik.” (1969)
Haar, H., “Søkrigslære.” (1964)
I
Information, ”Flaaden 29. august 1953.” (1953)
J
Jensen, B., ”Søværnets stampersonel. Fra Holmens faste stok til chefsergent, marinespecialist og mekaniker.” (1991)
Jensen, N.P., “Den skaanske Krig 1675-1679.” (1900)
Jensen, O.L., “Orlogsmuseeet. Introduktion til Flådens historie.” (1994)
Jensen, O.L., “Marinemaleren C.W. Eckersberg. Særudstilling 8.10.1994 – 26.2.1995.” (1994)
Jensen, O.L., “Marinemaleren Søren Brunoe. Særudstilling 27. marts – 31. maj 1993.” (1993)
Jensen, O.L., “The Royal Danish Naval Museum. An introduction to the History of the Royal Danish Navy.” (1994)
Jensen, E.N., ”Livet i Nyboder og ombord i Flaadens Skibe 1826-1852.” (1956)
Jensen, R., “Orlogsgaster – Ungdomserindringer.” (1926)
Jessen, W., ”Der Ehrentag von Eckernförde. Eine Festschrift zum 5. April 1899.” (1899)
Johannsen, E.W., “Livsbetingelser i dykkerdragt og undervandsbaad.” (1932)
Jordening, B.W., “Katalog over Den Historiske Modelsamling paa Orlogsværftet” (1896)
Juel, A., “Himmel & Hav. Marinedigte.” (1916)
Juel-Brockdorff, N., ”Spredte erindringer gennem 80 aar.” (1960)
Jungersen, K., “Danmarks Søkrigshistorie. Udarbejdet Til Brug Ved Undervisningen Paa Søværnets Skoler.” (1945)
Jungersen, K., “Paa togt med danske orlogsmænd.” (1941)
Jungersen, K., “Paa togt med eskadren.” (1945)
Jungersen, K., “På togt med Niels Juel.” (1948)
Jungersen, K., “På togt til Grønland.” (1950)
Jungmann, Eduard, ”Eckernförde und der 5. april 1849. Eine artilleristische Episode aus dem Deutsch-Dänischen Kriege.” (1852)
Jørgensen, P.J., “Danish orders and medals.”(1964)
K
Kauffeldt, C., “Fra kronprins til konge. Hans Majestæt Kong Frederik IX i glimt og smaatræk.” (1947)
Kieler, S.S.v.F., “Betragtninger over SUVERÆNITETSHÆVDELSE i relation til DANSK FORSVAR.” (1991)
Kieler, S.S.v.F., “Flådens Traditioner.” (1948)
Kieler, S.S.v.F, “Marineakvareller. Glimt fra orlogsflåden i nyere tid.” (1998)
Kieler, S.S.vF., “Nogle overvejelser vedrørende en dansk sømilitær reaktion på den tyske besættelse af Danmark 9. april 1940.” (2008)
Kiær, H.F., “Liste over faldne og døde efter Slaget på Reden 2′ april 1801.” (1959)
Kiær, H.F., “Lyse minder fra Vejen jeg valgte.” (1935)
Kiær, H.F., “Sønderjyske Krigsfangers Hjemsendelse med Krydseren “VALKYRIEN” 1919.”
Kjølsen, F.H., “Capitain F.L. Norden og hans rejse til Ægypten 1737-38.” (1965)
Kjølsen, F.H., “Da Danmarks flaade blev sænket.” (1945)
Kjølsen, F.H., “Mit livs logbog.” (1957)
Kjølsen, F.H., “Optakten til den 9. April.” (1945)
Kjølsen, F.H., “Nogle Oplysninger vedrørende Søofficersskolen og dens inventar af historisk betydning.” (1936)
Kjølsen, F. H., ”Vort Søværns Hæders- Og Mindedage.” (1942)
Kofoed-Hansen, O., “Udenrigspolitik og Forsvar. En Sammentrængt Fremstilling af Forsvarssagens Udvikling og dens Stilling i Øjeblikket – Maj 1909.”
Konow, H., “Haandbog for Matros-Korpset.” (1907)
Kragh, G., “Peter Norden Sølling. En Levnedsskildring.” (1943)
Krantz, K.Ø., “9 april 1940. Kanonen der ikke skød.” (1980)
Krarup, S., ”Anholt 1811. Søløjtnanternes angreb.” (2009)
Kvindeligt Marinekorps, “Foreningen Kvindelige Marinere 1946 – 22/6 – 1986.” (1986)
Købke, J. P., ”De første 13 Dage af vort Felttog i 1849 med Eckernfördeaffairen Og Opfriskning af nogle advarende Minder fra vore Krige.” (1896)
L
Larsen, A., “Dansk-Norske Heltehistorier. 1536-1648.” (1893)
Larsen, A., “Dansk-Norske Heltehistorier. 1648-1700.” (1893)
Larsen, A., “Dansk-Norske Heltehistorier. 1700-1814.” (1893)
Larsen, A., “Dansk-Norske Heltehistorier. 1814-1864.” (1893)
Larsen, A., “Kalmarkrigen. Et bidrag til de Nordiske Rigers Krigshistorie.”
Larsen, K., “Danmarks kapervæsen 1807-14.” (1972)
Larsen, K., “Dommens Dag” (1908/1945)
Larsen, N. A., “Fra Krigens Tid. (1807-1814). Bidrag Til Den Norske Marines Historie.” (1878)
Larsen, N.H., “Flyvevåbnets fly – før og nu.” (1985)
Laub, S., Kieler, S og Bjerg, H.Chr., “For flaget og flåden. Om Marinens personel og dets virke 1943-45.” (1995) 
Lauesen, A.L., ”Som vi saaede – Dansk Dom over den 9. April 1940. (1940)
Lind, H.D., ”Fra kong Frederik den andens tid. Bidrag til den dansk-norske sømagts historie 1559-1588.”
Lind, H. D., “Kong Frederik den Tredjes sømagt. Det dansk-norske søværns historie 1648-1670.”
Lind, H.D., ”Kong Kristian Den Fjerde Og Hans Mænd Paa Bremerholm.”
Lind, H.D., “Nyboder og dets beboere.” (1882)
Lindow, H., “Kongefærden til Grønland 1921.” (1948)
Lommebogs Rulle over Matroskorpset_1882-1903.
Lords Commissioners of the Admiralty, ”Handbook of bayonet training for his majesty’s fleet. (1921)
Lorenzen, J.S., “Store Dyrehave Minedepot. 1969 – 19 AUG – 1979.”
Lund, H.C.A., “Søkadet-korpsets historie 1701-1901. Festskrift i anledning af Søkadet-korpsets 200-aars stiftelsesdag.”
Lund, K., “Damp kl. 5. Søværnets Maskinvæsen 1834-1959.” (1959)
Lundsteen, K., “Sammentrængt fremstilling af søværnets forhold i tidsrummet efter 29 aug 1943 til 5 maj 1945.” (1945)
Lütken, O., “De Danske paa Schelden (1808-1809) under Kapitainerne S.U. Rosenvinge og H. Baron Holsten.” (1885).
Lütken, O., “Nogle Tanker om Brugen af Canon-Chalouper.” (1808)
Lütken, O., “Nordsø-Eskadren og Kampen ved Helgoland d. 9 Mai 1864.”
Lütken, O., “Om Peter Willemoes.”
Lütken, O., ”Søkrigsbegivenhederne i 1864.” (1896).
Lütken, O., “Søkrigshistoriske Smaating.”
Lütken, O., “Vice-admiral Edouard Suenson.”
Lützow, J. H., “Samling af historiske Efterretninger om danske Søe-Officierer, med Videre Søe-Etaten vedkommende.” (1788)
M
Magnussen, R., “Chr. Mølsted. 56 Gengivelser.” (1935)
Magnussen, R., “Marinemaleren Vilh. Arnesen. 41 Gengivelser.” (1945)
Marineforeningen, “Marineveteraner fra 1864 fortæller.” (1924)
Marineforeningen, “Sådan oplevede jeg 29.august 1943. 24 øjenvidneberetninger.” (1993)
Marineministeriet, “Beretning fra kommssionen angaaende “GEJSER”-Ulykken den 25. Maj 1923.”
Marineministeriet, “Bestemmelser for Signaler med Baadsmandspiben.” (1933)
Marineministeriet, “Flaadens virksomhed under Verdenskrigen 1914-1919.”
Marineministeriet, “Haandbog for Undervandsbaadsofficerer.”
Marineministeriet, “Haandbog i Skibs- og Eskadretjeneste.” (1914)
Marineministeriet, “Instruktioner for Tjenesten i Flaadens Skibe.” (1886)
Marineministeriet, “Instructioner og Reglementer for Tiensten paa de Kongelige Skibe.” (1849)
Marineministeriet, “Love og Bestemmelser som angaar Søværnet.” Bind I. (1914)
Marineministeriet, “Love og Bestemmelser som angaar Søværnet.” Bind III. (1914)
Marineministeriet, “Oplysninger om Fordringerne til Adgangsprøven ved Kadetskolen.” (1906)
Meldal, J.S., “Erindringer fra min Tjeneste i den franske marine. Aarene 1852,53 og 54.”
Meldgaard, E., (red.), “Torpedobådene af Willemoes Klassen – og historien om de danske søhelte, der har givet navn til bådene.”
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, “Fortegnelse over krigsforliste og krigshavarerede danske skibe. 3. september 1939 –  31. december 1949.”
Mortier, P., “Atlas Maritime.” (1700)
Muusfeldt, H., “Flådens Skibe.” (1982)
Muusfeldt, H., “Heraldik i Søværnet.” (1981)
Muusfeldt, H., “MOBA gennem 25 år.”
Münter, B. “Morning Prayers for the Royal Danish Naval College.”
Møller, M.F., “Flyvevåbnet. Historie og udvikling.” (1966)
Møller, N.C., “Beskrivelse over de Nicobariske eller Frederiks-Øerne i Ostindien.” (1797)
N
NATO, “Ufredens Hav.” (1976)
NATO, “Ækvivalente gradsbetegnelser for militært personel i NATO.” (1975)
Navy Dept., “Naval Bible Signal Pamphlet, NAVBISP.”
Nielsen, K.V., “Tyske Styrker i Danmark 1940 – 1945. Bibliografi.” (1990)
Nielsen, L.C., “Drenge til orlogs. Billeder fra en frivillig lærlings togt.” (1916)
Nielsen, P.B., “Danske undervandsbåde i 75 år.” (1984)
Nissen, A., ”Sønderjylland Afrika tur retur. Anker Nissens oplevelser som tysk soldat i Afrika under den Første Verdenskrig”
Nyholm, J., “En flaadestation ved Agersøsund. (1892)
Nørby, S., “Historiske genstande på Søværnets Officersskole.” (2011)
Nørregaard, B.W., “Port Arthurs belejring.” (1905)
O
Oldenburg, J.C., “Grundlag for Undervisningen i Søkrigshistorie paa Søofficeersskolen” (1883)
Olsen, L., “Rejsebeskrivelse.” (1985)
Oppermann, Th., “Wilhelm Marstrand. Hans kunst og liv i billeder og tekst.” (1920)
Orlogsgasten / Lærebog for Orlogsgaster
Orlogsværftet, “Holmens Hæderstegn.” (uden år).
Orlogsværftet, “Orlogsværftets Særberetning vedrørende Tiden fra 29′ August 1943 til 31′ Marts 1944. Jfr. endvidere Orlogsværftets Aarsberetning for Finansaaret 1943/44.”
Ovesen, S.S. & Kjølsen, F.H., “Klar ved flag og gøs. En ufuldstændig samling af muntre anekdoter og andre beretninger fra Søværnet.”
P
Paludan, J.J., “Kommandør Paludans Erindringer.”
Parker, G., “Rapport over kampen ved Sjællands Odde.” (1808)
Paulsen, J., “Billeder fra Treaarskrigen.” (1952)
Paasch, H., “Vom Kiel zum Flaggenknopf. Illustrirtes Marine-Worterbuch In Englisch, Franzosisch und Deutsch.” (1894)
Petersen, J., “Mit liv i søværnet. 1934-80.” (1985)
Petersen, K.S., “Pligt eller profession – Hærens rekruttering gennem 300 år.” (2004)
Petersen, N., ”Danmarks militære besættelse.” (1942)
Petersen, O., ”København og marinens Værfter. Bremerholm og Nyholm. 1167 – 1919.” (1971)
Poulsen, H., “Gallionsfigurer og ornamenter på danske skibe og i danske samlinger.” (1976)
Poulsen, H., “Danske Skibsportrætmalere.” (1985)
Poulsen,K., “Ørnens Venner, eller Minder om Brave Mænd.”
Probst, N.M., “Dansk Marineflyvning 1911-1998.”
Pürschel, V. & Pürschel, G. B., “Militær Straffelov, bekendtgørelse nr. 262 af 21. juli 1954 af lov nr. 114 af 7. maj 1937 og Militær Retsplejelov, bekendtgørelse nr. 261 af 21. juli 1954 af lov nr. 542 af 4. oktober 1919 om Retsplejen ved Hæren og Søværnet således som disse love er ændrede senest ved lov nr. 123 af 17. april 1957 samt Lov om Talsmænd og Klageadgang for Menige af det Militære Personel, Lov nr. 200 af 11. juni 1954.”
Q
R
Rambæk, U., “En øjenvidneberetning. En beretning fra Besættelsestiden. Perioden 1943-45.” (2001)
Ramshart, P., “Efterretning om det bekiendte af den danske Flaades Tieneste efter Alphabetisk Orden, med adskillige Bilage, fra Aar 1752 og til den Dag, da Engelland voldsom bortførte samme i 1807.” København 1808.
Ramsing, H.U., “Vore Vestindiske Øers Fremtid Under Dansk Flag.” (1901)
Rasmussen, A.H.M., “Maskineriet i Flaadens Skibe. Tekst.”
Rasmussen, F.A. & Rieck, F., (red.), “Som en rejselysten flåde. Tilegnet Ole Lisberg Jensen.” (1999)
Rasmussen, J.P., “Begivenhederne d. 28-29 August 1943. “HVIDBJØRNEN” “INGOLF”. (1943)
Rechnitzer, H., “Angaaende Forholdet til og Forhandlingerne med den tyske Værnemagt i Tiden den 10. April til 10. Maj 1940.” (1940)
Rechnitzer, H., “Betragtninger fremsat af Chefen for Søværnskommandoen i anledning af den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940.” (1940)
Rechnitzer, H., “Søkrigsoperationerne i den Russisk-Japanesiske Krig 1904-05.” (1909)
Regeringsudvalget vedrørende Danmarks sikkerhedspolitik, ”Problemer omkring dansk sikkerhedspolitik.” (1970)
Regeringsudvalget vedrørende Danmarks sikkerhedspolitik, ”Problemer omkring dansk sikkerhedspolitik.” Bilag. (1970)
Reinhard, K., “Foredrag i strategi.” (1906)
Reinhard, K., “Kortfattet Haandbog i almindelig Søkrigshistorie.” (1906)
Richter, V., ”Den Danske Søetat 1801-1890.” (1892)
Rigsdagen, “Lov om Søværnets Ordning.” (1909)
Rigsdagen, “Lov (nr. 113/1937) om Søværnets Ordning”. (1937)
Rigsdagen, “Straffelov for Krigsmagten. 7. maj 1881.”
Roos, C., ”Prisonen. Danske og Norske Krigsfanger i England 1807-1814.” (1953)
Rosenløv, M. (red.), “Forsvarsakademiet 1830-1980.” (1980)
Rosenstand, R., ”Historisk beskrivelse af Søværnets Materielkommando og Holmen med særlig vægt på Arsenaløen og de bygninger hvori kommandoen har til huse.” (1999)
Rothe, C., “Lidt om Vestindien”. (1900)
Rud, Holger, “Alkohol – men hvordan? Lidt om Vinkultur ombord.”
Ræder, J.T., “Danmarks Krigs- og Politiske Historie, fra Krigens Udbrud 1807 til Freden i Jönkjöping den 10de December 1809.” Bind 1.
Ræder, J.T., “Danmarks Krigs- og Politiske Historie, fra Krigens Udbrud 1807 til Freden i Jönkjöping den 10de December 1809.” Bind 2.
Ræder, J.T., “Danmarks Krigs- og Politiske Historie, fra Krigens Udbrud 1807 til Freden i Jönkjöping den 10de December 1809.” Bind 3.
S
Schaffalitzky de Muckadell, C., “Haandbog i Nordens Søkrigshistorie.”
Scheller, C.F., “Marine-Ordbog. Fransk-Dansk og Dansk-Fransk.”
Schultz, J., “Under Dansk Flag.” (1924)
Schultz, J.H., “Den Danske Marine 1814-1848.” Bind I
Schultz, J.H., “Den Danske Marine 1814-1848.” Bind II
Schultz, J.H., “Den Danske Marine 1814-1848.” Bind III
Schultz, J.H., “Den Danske Marine 1814-1848.” Bind IV
Schultz, J.H., “Søbefæstningen.” (1894)
Schwartz, C.G.F., “Anvisning til Skibsdagbogsførelsen.” (1894)
Schæffer, M. G., “Afhandling om Skoves Opelskning med hensyn til den danske Flaades Skibsbyggeri. Et Prisskrift af…Kongelig dansk Forstplantage-Inspecteur. Skrevet i Aaret 1804 … Ligeledes til Brug og Anvisning for enhver Privat-Godsejer, som ønsker at fremelske nytti …” (1804)
Secretary of State for Defence, “The Falklands Campaign: The Lessons.” (1982)
Sehested, T., “Admiral C. T. Sehesteds Saga.”
Selskabet for Aalborg Garnisons Historie (ed.), “9. April 1940. Weserübung Süd (Dänemark).” (1990)
Sémenoff, W. “Tsuschima-Slaget. Et minde om Suvarow.”
Skibskendingsbogen I. Orlogsskibe.
SLA – Sammenslutningen af Lokalarkiver, “Fotovejledning.” (2002)
Sløk-Andersen, B., “Kvindernes trinvise adgang til det danske forsvar.” (2014)
Sommer, F.L., “Account of the siege, bombardement and capitulation of Copenhagen in the year 1807.”
SPS, “Nautical terms.” (1964)
Steensen, R.S., “Alverdens Krigsskibe.” (1953)
Steensen, R.S., “De Danske Kongers Skibe.” (1972)
Steensen, R.S., “Den nordlige søvej.” (1957)
Steensen, R.S. (red.), “Flåden gennem 475 år. 1. Del. (1974)
Steensen, R.S. (red.), “Flåden gennem 475 år. 2. Del. (1974)
Steensen, R.S., “Flaadens skibe 1950.”
Steensen, R.S., “Fregatten Jylland.” (1965)
Steensen, R.S., “Søkrigsvaaben. Krigsskibstyper og søkrigsførelse under den Anden Verdenskrig.” (1946)
Steensen, R.S., “Søofficersskolen gennem 250 aar. 1701-1951.” (1951)
Steensen, R.S, “Vore orlogsskibes navne.”
Storch, A., “Krigens Teori. Fra Clausewitz til Liddell Hart.” (1951)
Svedstrup, A., “De Danskes Vej. Indtryk Og Billeder Fra Krydserkorvetten Valkyriens Togt Til Østasien 1899- 1900. Algier, Kreta, Ceylon, Saigon, Siam, Kina, Japan.” (1902)
Svensson, Bjørn, ”Fuld besked om 9. april. En Oversigt over Kommissions-Undersøgelsens Resultater og en Vurdering af dem.” (1945)
Søgaard, K., “Træk af Søværnets Televæsens historie.” (1961)
Sølieutenant-Selskabet, “Flaade eller Søpoliti.”
Søe-Lieutenant-Selskabet, “Flådens fremtid. Hvor stævner vi hen?” (1987)
Søofficersforeningen, ”Fortegnelse over Malerier og historiske Effekter i Søofficersforeningens Lokaler i det gamle “Søe-Qvæst-Huus.” (1954)
Søofficersskolen, “Hvordan bliver jeg Søofficer?” (1936)
Sørensen, J., ”Bidrag til Søunderofficerernes og Flaadens Underofficersskolers historie.”
Sørensen, J.P., “30 aar paa søen. I sejlskibe og til orlogs. Erindringer.”
Søværnet, “Instruks for Dæksofficers Elever.” (1923)
Søværnet, “Flagreglement og honnørreglement for Søværnet.” (SVN-BST NR. 020) (1970)
Søværnet, “Flåden i Nordatlanten. Dansk inspektionstjeneste i 400 år.” (1987)
Søværnet, “Flådeplan 1953.”
Søværnet, “Flaadelære.” (1935)
Søværnet, “Fregatten HERLUF TROLLE F353.”
Søværnet, “Inspektionsskibet THETIS.”
Søværnet, “Korvetten NIELS JUEL F354.”
Søværnet, “Korvetten OLFERT FISCHER F355.”
Søværnet, “Korvetten PETER TORDENSKIOLD F356.”
Søværnet, “Midlertidig instruks for skibschefen. (approberet ved kgl. Resolution af 3die Marts 1943).”
Søværnet, “Officer i Søværnet” (1990)
Søværnet, “Oplysningsbog For Chefen For NIELS JUEL-klassen.” (2002)
Søværnet, “Oplysningsbog For Chefen For Undervandsbådene Narhvalen Nordkaperen.”
Søværnet, “Patruljefartøjet FLYVEFISKEN. STANDARD FLEX 300.”
Søværnet, “Reglement for legemsøvelser i Søværnet.” (1939)
Søværnet, “ROYAL DANISH NAVY. Ships of the Fleet.” (1977)
Søværnet, “Salut- og Ceremoniel-Reglement for Flaaden.” (1905)
Søværnet, “Sejlkutterne SVANEN og THYRA.”
Søværnet, “Søværnsplan 1985-1994.”
Søværnet, “Skibsorganisationsbog for undervandsbåde af TUMLEREN-KLASSEN.”
Søværnet, “Skitsebog for befalingsmænd i Tumleren klassen.”
Søværnet, “Standard Generalrulle og Skibsorganisationsbog for WILLEMOES-klassen (STANDORD – WILM)
Søværnet, “Søværnets Eksercersskole.” (u.å.)
Søværnet, “Søværnet i Frederikshavn.” (c. 1982)
Søværnets Taktikinspektør, “Orientering om ubåde.” (1986)
Søværnskommandoen, “Rulle-Reglement for Flaaden.” (1934)
Søværnskommandoen, “Søværnskommandoens beretning vedrørende Søværnets forhold omkring den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940.” (1940)
Søværnskommandoen, ”Rullereglement for Flåden, Beskrivelse af lukningstilstande og dertil hørende afmærkning, Bestemmelser for den daglige tjeneste.” (1960)
Søværnets Materielkommando, “En kortfattet redegørelse for de nye materielsystemer, der vil kendetegne flåden i 90’erne.”
Søværnets Materielkommando, ”Fund af forsvarsmateriel m.m. under fiskeri” (SOKPUB 649 – 551) (1992)
Søværnets Materielkommando, “Vemodigt Farvel Til Søværnets Materielkommando. 1. december 1967 31. december 2006.” (2007)
Søværnets Materielkommando, “THETIS Class. Patrol Frigate.”
Søværnets Operative Kommando, “Bemandingsreglement for PEDER SKRAM-klassen.”
Søværnets Operative Kommando, “25 år. 1961 – 1. juni – 1986.”
Søværnets Skibstilsyn, “Maskineriet i flaadens skibe.”
T
Teisen, J., “Marinens Bibliotek 1765 – 3. januar – 1965.” (1965)
Tersmeden, L., “Stormen för Köpenhamn. Planen för det svenska anfallet natten till den 11. februari 1659 og orsakerna till dess mislyckanda.” (1967)
Thiess, A., “Marine-minder.”
Thiede, S.E., “Dansk Søartilleri 1860 – 2004.” Bind I. (2005)
Thiede, S.E., “Dansk Søartilleri 1860 – 2004.” Bind II. (2005)
Thiede, S.E., “Den Danske Flådes Riflede Skyts 1860 – 1943.” (2005)
Thiede, S.E. & Ellemann-Jensen, U., “Olfert Fischer i Golfen.” (1990)
The London Gazette, “Sinking of the German Battleship BISMARCK on 27th May, 1941.” Supplement to The London Gazette, the 14th of October, 1947.
The Times, “The future of navies. Great ships or ?”
The Times, “History and encyclopædia of the war. War Atlas.”
Tholstrup, N.L. m.fl., “Vort Forsvar.” (1964)
Thostrup, S, “Aktuelt om Søværnet.” (1966)
Thostrup, S., “Holmens hæderstegn.”
Thostrup, S. “København. Før og nu – og aldrig. En billedkavalkade om København inden for voldene og søerne. Bind 8. Holmen og Orlogsværftet.”
Thostrup, S, “Memorandum vedrørende: Flådens styrke- og våbenmæssige sammensætning.” (1972)
Thaarup, E. L., “Vice-Admiral Peder Tordenskjolds Liv og Levnet.” (1867)
Theil, V., “Torpedobådene af SØLØVEN-klassen.”
Thirslund, S. “Træk af navigationens historie. Bind I.” (1987)
Thirslund, S. “Træk af navigationens historie. Bind II.” (1987)
Thirslund, S. “Træk af navigationens historie. Bind III.” (1987)
Tolderlund, P. “Lærebog i søkrig.” (2004)
Treschow, H., ”Bidrag til Hr. General Admiral Lieutenant Greve Friderik Danneskiold Samsøes Levnets Beskrivelse.” (1796)
Truslew, N., “Skibe i Søen 1805.” (1979)
Tuxen, J.C., “Den danske og norske sømagt. Fra de ældste tider indtil vore dage. Populære skildringer.” (1875)
Tuxen, “Krigen 1848-50.” og “Den Dansk-Tyske Krig 1864.” (1895)
U
Udenrigsministeriet, “Danmarks sikkerhedspolitiske situation i 1980’erne.” (1984)
Udenrigsministeriet, ”Forhandlingerne Om Overdragelsen Af De Dansk-Vestindiske Øer Til De Amerikanske Forenede Stater 1915-16.” (1916)
Ukendt forfatter, “Accordspunker fra Gudland.”
Ukendt forfatter, “Anhang til Söe-Krigs-Artikels Brevet Under det paa Sø-Krigs-Artikels Brevet af Hans Kongl. Majestæts allernaadigste Privilegium.” (1771)
Ukendt forfatter, “Auszug eines Schreibens aus Koppenhagen an einen Freund in Altona die hinrichtung der ehemaligen Grafen Joh. Friedrich Struensee und Enewold Brands betreffend. (Leipzig 1772).
Ukendt forfatter, “Berigtigelser ved S. T. Hr. Major Oxholms Skrift om De danske vestindiske Øers Tilstand.” (1798) og ”Urigtighederne i de saa kaldte Berigtigelser ved Afhandlingen om de Danske Vestindiske Öers Tilstand.” (Oxholm, P. L. 1798)
Ukendt forfatter, ”Biographical memoir of the right honourable LORD NELSON OF THE NILE, K. B.”
Ukendt forfatter, “Byggespecifikation for motortorpedobåden S 195.”
Ukendt forf., “Capitulationsartiklerne for Staden Kiöbenhavn og sammes Citadel …” (1807)
Ukendt forfatter, “Den Danske Flaades Kamp og Sænkning d. 29 – 8 – 1943.” (1943)
Ukendt forfatter, “Dolphin codes.”
Ukendt forfatter, “Erobringen af Gotland 2. maj 1676.”
Ukendt forfatter, “Extract af den Kongel. Reglerings Commissions Forslage af 19de April 1781-20de Martii, 8de April og 26de May 1789, angaaende de Syges og Quæstedes Behandling paa de Kongelige Skibe, samt Adskilligt til Sundhedens og Reenlighedens Befordring inden Skibsborde henhørende.” (1790)
Ukendt forfatter, “Falcon Code.”
Ukendt forfatter, “Figur Bog. Tilhørende den Trykte Signal-Bog.” (1785).”
Ukendt forfatter, “Forsvarets Skibskendingsbog.”
Ukendt forf., “Generalløjtnant Gørtz og Viceadmiral Vedel contra Afdelingsleder Erik Jørgensen.” (1946)
Ukendt forfatter, “Gulland 1676. En kort oc udførlig Beskrivelse om den Øe Gulland og hvordan den er til hans Kong. Mayestæt vor Allernaadigste Arrfve Herre under Admiral Juul oc Øffverst Morten Bartoæd offvergangen Den 1. May Anno 1676.”
Ukendt forfatter, “Gutter ombord! Vore Marinesoldater ude og hjemme. Fortalt af menige i Marinen.”
Ukendt forfatter, “Historisk oversigt over søminen og dens anvendelse.”
Ukendt forfatter, “Jus Feciale armatæ Daniæ.” (1657)
Ukendt forfatter, “Kadetbog. Artilleritegninger.” (1827)
Ukendt forfatter., “Kong Friderich den Femtes Søe-Krigs-Artikels-Brev.” (1752)
Ukendt forfatter, “Kongeskibet DANNEBROG. Officersbesætning siden første kommandohejsning 1932.” (1988)
Ukendt forfatter, “Kriegs- und Schlachten-Atlas 1914-1916.” (1916)
Ukendt forfatter, “Maritime navne og udtryk.”
Ukendt forfatter, “Nyholms Seværdigheder.”
Ukendt forfatter, “Relation oc wisz Berettning fra de danske Skibe: Elephanten, David, Christian, Kiöbenhaffn, og Jagten Øresund, som … fra Kiöbenhaffn oc til det Keyserdom Seilon vdi Østindien erre forskicked, vnder. : …Offne Giedde til Tommerup.” (1620)
Ukendt forfatter, “Sammenføjede Beretninger Saavel den Danske som den Svenske om hvis imellem den Kongl. Danske Orlogs Flaade under Commando af Hans Høje Excellence General Admiral Uldrich Christian Güldenlew og den Kongl. Svenske Orlogs Flaade under Commando af hans Excellence General Admiral Hans Wachtmester. Udi Øster-Søen er passeret Aar 1712.” (1713)
Ukendt forfatter, “Siøe-Artikler og Krigs-Rets Instruction.” (1700)
Ukendt forfatter, “Skibbygning og Maskinvæsen ved Orlogsværftet paa Nyholm, Frederiksholm og Dokøen gennem 250 aar 1692 – 6. oktober – 1942.”
Ukendt forfatter, “Signal-Bog til Brug for Couffardie-Floden.” Kiøbenhavn 1798.
Ukendt forfatter, “SØLØVEN-klassen. Linebog.”
Ukendt forfatter, “Søværnets Flyvetjeneste.”
Ukendt forfatter, “Taktik for Torpedobaade og Patrouillebaade.” (1895)
Ukendt forfatter, “Tillæg til Signal og Figur Bøgerne for Rangeringen Aaret 1785.”
Ukendt forfatter, “Urtheile der verordneten Inquisitions-Commission auf dem Schlosse Christiansburg zu Kopenhagen den 25 April 1772 über die benden Staatsverbrecher Johann Friedrich Struensee und Enevold Brandt …” (1772)
Ukendt forfatter, “Your Ship”.
Uldall, J.J, “Hvorledes en betydelig læk stoppes for en kort tid.” (1803)
V
Valentiner, Max., “Der Schrecken der Meere. Meine U-Boot-Abenteuer.” (1931)
Vanggaard, J.S., ”Med GERTRUD RASK til Grønland. Rigsdagsdelegationens rejse sommeren 1923.” (1923)
Vanggaard, L., ”Slang Søværnet.” (2004)
Vasström, A., “Holmens By. Nyboder og dets beboere – især i nyere tid.” (1985)
Vaupell, O., “Den Nordiske Syvaarskrig 1563-1570.” (1891)
Visby-Petersen, T., “St. Thomas. Tropeminder Fra De Vestindiske Øer.” (1917)
Volke, F., “Flådestation København. Holmen” (1987)
W
Wandel, C.F., “Danmark og Barbareskerne 1746-1845.”
Wandel, C.F., “Danske Handelsforsøg Paa Levanten I Det Attende Aarhundrede.”
Wandel, C.F., “Nogle livserindringer.”
Wandel, C.F., “Søkrigen i de dansk-norske farvande 1807-14. Fra tabet af flaaden til freden i Kiel.”
Wieth-Knudsen, K.A., “Sandheden om Danmarks spærring af bælterne den 5. august 1914.” (1919)
Wessel, E., “Orlogsminder. Skildringer og skitser fra danske orlogstogter 1878-1919.”
Wessel-Tolvig, C., “Samarbejdet mellem Hæren og flåden under de slesvigske krige.” (1981)
Wessel-Tolvig, P., “Mindehøjen for 2. april 1801.”
Wessel-Tolvig, P., (red.), “Flådens oprør. Søværnet den 29. august 1943.”
Westergård, O., “Om kampinformation.”
Westermann, C., “Flaaden fra 9. april til 29. august.”
Wilde, A. “Memoirer 1850-1853.”
Winterfeldt, J.B., “Indledning til philosophiske samtaler for unge Søekrigere.”
Wismann, T., “Den Danske Flådes Skibe 1860-1990.”
Wismann, T., “Trekroner.”
With, C.L., “Lorens Henrich Fiskers Liv og Levnet. Et historisk Bidrag tildels efter utrykte Kilder.” (1891)
With, I.P., “Danske og norske Sø-Heltes Bedrifter fra Aar 1797 til 1813.”
Z
Zachariae, G.H.R., “Orlogsværftets Historie – Den Eneste Samlede Historiske Beskrivelse Af Værftet Fra Dets Tilblivelse Indtil Vore Dage.” (1924)
Zahrtmann, M.K., “Admiral C. C. Zahrtmann. En mands og en slægts historie.” (1927)
Zettersten, A., “Svenska Flottans Historia. Alfabetiska register.”
Zettersten, A., “Svenska flottans historia. Bind 1.”
Zettersten, A., “Svenska flottans historia. Bind 2, Åren 1680-1815.”
Zettersten, A., “Svenska flottans historia. Bind 3, Åren 1815-1880.”
Ø
Ødegaard, T., “De fangene i Tyrkiet vedkommende.”
Ødegaard, T., ”Den unge Christian”s forlis.”
Ødegaard, T., “”Jeg manglede intet uden Friheden…” Om bergensmatrosen Hans Jochum Schrams slaveri i Tunis (1747–1750).”
Ødegaard, T., “Kapteinløytnant Lorentz Henrik Fiskers norske reise.”
Ødegaard, T., “Oppgjøret med røverstaten Algier 1769-1772.” (2010)
Ødegaard, T., “Sjøkartdirektør Jens Sørensens norske reiser.”
Ødegaard, T., “Tyrkerranet. Om norske, danske og islandske slaver i Algier og Marokko inntil 1650.”
Ødegaard, T., “«Une Paix et Amitié perpétuelles… » Sur le traité de paix entre le Royaume de Danemark-Norvège et la Régence d’Alger, 1746.”
Ørsted, B., “Kirken og Søværnet.” (1948)