Menu

Meta

Manuskripter til foredrag i Søe-Lieutenant-Selskabet

Søe-Lieutenant-Selskabet er oprettet i 1784 med det formål at at fremme de kundskaber, som kan gavne dets medlemmer og hermed det danske søværn gennem udveksling af tanker, anskuelser og oplysninger. Dette er gjort via foredrag og debat i årets vintermåneder. En række af manuskripterne til disse oplæg er siden bevaret i Søe-Lieutenant-Selskabets arkiv. De bevarede manuskripter er indskannet her og kan tilgås fysisk efter anmodning til selskabet.

1900-1909

1900

Wenck, H.L., “Overrumplingsforsøg mod Kjöbenhavn.” Foredrag 20. marts 1900.

1910-1919

1911

Schultz, J.H., “Kjøbenhavns Søfront i det sidste Tiaar.” Foredrag 14 & 28. November 1911.

1918

Bonde, H., “Moderne Søkrig.” Foredrag 7. maj 1918.

1920-1929

1921

Wenck, H.L., “Nedsættelse af et Udvalg til en Fremstilling af Danmarks militær-politiske Stilling.” Foredrag 1. marts 1921.

1927

Gyldenkrone, E.M., “Foredrag om Øvelseseskadren 1927.” 25. oktober og 1. november 1927.

Wolfhagen, J., “Indlæg i anledning af kommandør Wenchs foredrag: “Nogle Betragtninger angaaende Flaadens Mobilisering m.m.”” 22. november 1927.

Jastrau, H.V., “Om Luftvaabnets Organisation og Anveldelse.” 20. december 1927.

1928

Ravn, H.O., “Meddelelser fra Søkort-Arkivet.” 24. januar 1928.

Ørsted, H.Chr.S., “Franske Arbejdsmetoder til Udfærdigelser af Operationsplaner m.m.” 31. januar 1928.

Andersen, B.H., “Mineafdelingens virksomhed i 1927.” 14. februar 1928.

Wolfhagen, J., “Vort Undervandsbaadsmateriels Udvikling i den senere Tid og nogle Undervandsbaads-Synspunkter.” Foredrag 7. Februar 1928.

Vedel, A.H., “Videregaaende søofficersuddannelse i forskellige Lande.” Foredrag 21. Februar 1928.

Brummerstedt, K.F., “Bekostningen ved de senere Aars Udrustninger og de dertil bevilgede Midler.” 27. marts 1928.

Mørch, P.A., “Nogle, synspunkter overfor spørgsmaalet Kemisk Krig til søs.” 27. november 1928.

1929

Ipsen, P., “Hvorfor bør Flaaden i Hovedtræk være sammensat, som fastsat i Søværnsloven af 1922 med senere ændringer.” 15. januar 1929.

Andersen, B.H., “Fremskridt og Forsøg ved Mineafdelingen 1929.” 12. februar 1929.

Brummerstedt, K.F., “De nye Regnskabsformer i Flaadens Skibe paa Togt og deres Virkemaade.” 26. marts 1929.

Lind, A.H., “Nogle Bemærkninger om Isbrydning i danske Farvande.” 5. november 1929.

Andersen, B.H., “Forsøg med Minestrygnings- og Minesikringsmateriel.” 12. november 1929.

Bangsbøll, F.G.S., “Lidt om Danmarks Stilling før og under Verdenskrigen.” 19. november 1929.

1930-1939

1930

Wolfhagen, J., “Om foranstaltninger til bjergning af havarerede u-baade.” 11. marts 1930.

Grandjean, A.E.V., “Meddelelser fra Flyvevæsenet.” 18. marts 1930.

Dornorville de la Cour, L., “Besætningernes krigsorganisation.” 25. marts 1930.

Augsburg, H.V., “Oplysninger vedrørende de 3 Torpedobaade, der for Tiden er under Bygning.” 18. november 1930.

Saabye, P., “Indlæg i anledning af Kaptajnløjtnant Nørgaards foredrag.” 2. december 1930.

Diskussion om emnet “Beskyttelse imod Luftangreb.” 16. december 1930.

1931

Vedel, A.H., “Marinen 1930.” Foredrag 10. februar 1931.

Jensen, P.S.C., “Meddelelser fra Søkortarkivet.” 17. februar 1931.

Wenck, H.L. “En summarisk Oversigt over Delings- og Eskadreøvelserne i 1929 og 1930 med nærmere Omtale af nogle nye Øvelser.” 27. januar og 3. marts 1931.

Andresen, H.C.M., “Radioen i Navigationens Tjeneste.” 10. marts 1931.

Arendrup, A.E., “Oplysninger vedrørende italienske Marineforhold.” 3. november 1931.

Larsen, H.B., “Radiokommunikation med Undervandsbaade.” Foredrag 10. november 1931.

Hauptmann-Andersen, J.A., “Om Navigering og Navigation.” 24. november 1931.

Adolph, E. “Om Skibskonstruktioners Sikring mod Undervandssprængninger.” 1. december 1931.

de Lichtenberg, G.E.C., “Om Uddannelsen til Søofficer.” 8. december 1931.

Rasmussen, E., “Lidt om Royal Air Force.” 15. december 1931.

1932

Raabye, C., “Om et mobilt kystartilleri.” 26. januar 1932.

Harms, J.H., “Om luftopmaaling paa Østgrønland.” 22. november 1932.

Bistrup, H.A.Ø., “En kort oversigt over den danske grønlandsopmaalings historie indtil 1921.” 6. december 1932.

Madsen, C.H.A., “Om de nye Opmaalinger og Opmaalingsmetoder fra Grønland.” 6. december 1932.

Bastrup, C.G., “Kystflaaden.” 20. december 1932.

Trap, F.H., “Redegørelse for Søkrigsspil.” 20. december 1932.

1933

Briand de Crevecoeur, E., “Om Kystdefensionen.” 10. januar 1933.

Michaelsen, N.T.L., “Demonstration af svensk flaadefilm til undervisningsbrug.” 17. januar 1933.

Topsøe-Jensen, A.G., “Nogle Betragtninger over den kommende Skoleordning.” 31. januar 1933.

Kjølsen, F.A.H., “Søofficerens Stabsuddannelse belyst paa Baggrund af Udlandets Erfaringer.” 14. februar 1933.

Grandjean, A.E.V., “Om Flyvevæsenet.” 14. marts 1933.

Frandsen, S.W., “Vore torpedoers udvikling i de senere aar.” 14. november 1933.

Jørgensen, A.V., “Kystdefensionen i Smaalandsfarvandsafsnittet.” 5. december 1933.

1934

Lind, A.H., ”Ildledelsesmetoder ved Kystdefensionen.” 16. januar 1934.

Barfod, H.B., “Nogle Betragtninger over Forbedring af Mandskabets Forhold.” 27. marts 1934.

1937

Maegaard, J.K., “Nutidens disciplin med særligt Henblik paa Søværnet.” 19. januar 1937.

Heiberg, C.V.Th., “Maskinskyts som A.L.-skyts i skibe med særligt henblik paa undervandsbaadene af E-Klassen.” 26. januar 1937.

Rasmussen, H.J., “NIELS JUELs artilleriorganisation og skydning 1936.” 2. februar 1937.

Jensen, P.S.C., “Meddelelser fra Søkortarkivet.” 9. marts 1937.

Pürschel, V., “Betragtninger over den militære straffelov og retsplejelov.” 2. november 1937.

Weilbach, C., “Om brug og misbrug af undervandsbaade.” 9. november 1937.

Michaelsen, N.T.L., “Passiv Luftbeskyttelse.” 14. december 1937.

1938

Kjølsen, F.H., “Kadetuddannelsen og vor nye Søkrigsskole.” 25. januar 1938.

Saabye, E.J., “Nogle Bemærkninger vedrørende Uddannelsen i Farvandskendskab.” 8. november 1938.

Kaalund, H.V., “Eksercerskoler for Værnepligtige og deres Betydning for det øvrige Personel.” 22. november 1938.

Foss, H.E., “Opmaalings- og inspektionsflyvninger Island 1937-38.” 29. november 1938.

1939

Heiberg, C.V.T., “Nogle Billeder at Bofors Marinekanoner.” 24. januar 1939.

Prip, T.S., “Nogle Betragtninger vedrørende dansk Flyvevæsen.” 7. februar 1939.

Vedel, A.H., “September 1938.” 14. februar 1939.

Bjerre, Th., “Om Samarbejdet mellem Flaaden og Armeen 1849.” 28. februar 1939.

Tøyberg-Frandsen, ?, “Radioamatører i Meddelelsestjenesten.” 7. marts 1939.

1940-1949

1940

Grandjean, A.V., “Meddelelser fra en tjenesterejse til Tyskland, Belgien og Frankrig.” 26. november 1940.

Vedel, A.H., “Søværnet under de nuværende Forhold.” 21. november 1940.

Rasmussen, H.J., “1 Time Søartilleri.” 10. december 1940.

1941

Foss, H.E., “Kystdefensionen under Søværnsloven af 1937.” 21. januar 1941.

Kjølsen, F.H., “Meddelelser fra Marineattachéen i Berlin.” 4. marts 1941.

Hammerich, K., “Folk og Forsvar-Bevægelsen i Sverige.” 11. marts 1941.

Dahl, E.M., “Om Mineskibsdivisionens nybygninger og nogle betragtninger over deres anvendelse.” 25. marts 1941.

Vedel, A.H., “Søværnet i det forløbne Aar.” 4. november 1941.

Høegh-Guldberg, C.J.H., “Diskussionsindledning: Uniformsspørgsmaalets rationelle Løsning.” 11. november 1941.

Haugsted, F., “Enhedskommando.” 25. november 1941.

Salicath, V., “Indtryk fra en rejse til østen.” 2. December 1941.

Jensen, P., “Meddelelser fra Søkortarkivet.” 16. december 1941.

1942

Jegstrup, J., “Om Søværnets kystbevogtning.” 13. januar 1942.

Bjerre, Th., “Søofficerer under Treaarskrigen og nu.” 3. februar 1942.

Harms, H., “Den moderne luftkrigs indflydelse paa søkrigen.” 10. februar 1942.

de Lichtenberg, G., “Uddannelse af værnepligtigt Mandskab i Søværnet.” 17. februar 1942.

Schmidt, M., “Betragtninger over uddannelsen af underbefalingsmænd.” 24. februar 1942.

Weilbach, Ph.C. “Undervandsbaadskrigen.” 3. marts 1942.

Hastrup, C.E.J., “Værnene og den danske folkehøjskole.” 24. marts 1942.

Vedel, A.H., “Søværnet i det forløbne Aar.” 3. november 1942.

Johansen, K., “Marineinfanteriuddannelsen.” 24. november 1942.

Arendrup, A., “Artilleriuddannelsen i Søværnet.” 1. december 1942.

Jegstrup, J., “Love og Bestemmelser.” 15. december 1942.

1943

Dahl, K., “Om Uddannelsen af og Anvendelsen af Søofficerer i Reserven.” 23. januar 1943.

Seehusen, K.H., “Træk af Navigationens ældste Historie.” 2. februar 1943.

Dahl, E.M., “Nogle meddelelser om farvandsspærringerne under Sikringsstyrken 1939-40.” 16. marts 1943.

Kjølsen, F.H., “Krigen i de sidste maaneder.” 30. mats 1943.

1945

Vedel, A.H., “Søværnet og Fremtiden.” 6. november 1945.

1946

Vedel, A.H., “Søværnet i det forløbne og i det kommende Aar.” 5. november 1946.

1947

Jørgensen, E.V., “Om bekæmpelse af u-baade.” 16. december 1947.

Vedel, A.H., “Søværnet i det forløbne og i det kommende Aar.” 11. november 1947.

1948

Bredsdorff, M., “Nogle Betragtninger vedrørende Søværnets nuværende og fremtidige Stilling.” 10. februar 1948.

1950-1959

1951

Kieler, S.S.v.F., “Kampinformationspersonel.” 13. februar 1951.

1952

Vedel, A.H., “Søværnet i det forløbne og i det kommende Aar.” 4. november 1952.

1960-1969

1962

Bork, J.F., “Nogle synspunkter på dansk totalforsvars organisation.” 27. marts 1962.

1970-1979

1980-1989

1981

Garde, H., ”Sovjetunionen som global sømagt.” 2. oktober 1981.

1990-1999

1993

Cortes, P., ”Perspektiver for fremtidig dansk deltagelse i NATO’s reaktionsstyrker.” 21. januar 1993.

1994

Cortes, P., ”Korvetten PETER TORDENSKIOLD’S deltagelse i embargoen mod Serbien og Montenegro.” 23. februar 1994.